Borgermødet i går aftes i Sognegården – fantastisk opbakning fra byernes borgere

Der kom omkring 120 borgere til Samrådets Borgermøde i Sognegården i Grindsted i går aftes – en fantastisk opbakning! Som en tilhører sagde, ”det er vigtigt, at vore byer udvikler sig, og at vi bliver orienteret, men også at vi får mulighed for at drøfte de programsatte emner og dermed forhåbentlig kan påvirke deres videre udvikling i en fortsat positiv retning.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samrådet havde samlet en mindre buket af udviklingsopgaver, som den ønskede informere om og få en tilbagemelding fra borgerne.

Det første emne var cykelstien mellem Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup og Vodskov. Projektleder Jakob Nielsen, Trafik & Veje i Aalborg Kommune gennemgik projektforløbet, herunder hvor cykelstien placeres, hvor den er dobbeltrettet og hvor den er enkeltrettet. Hvor der er krydsningspunkter og hvad der kan gøres for at fremme størst mulig sikkerhed i forbindelse hermed. Tidshorisonten er groft set, at projektet inden for kort tid sendes til berørte lodsejere, herefter går en åstedsforretning i gang, der følges op af en høringsfase, som forventes afsluttet juni/juli, hvorefter Byrådet endeligt skal godkende. Primo august kan kommunens entreprenørafdeling ”gå i jorden” og med udgangen af året har vi en cykelsti. Fantastisk!
Klik her for at se Jakobs PowerPoint.

Der var stor applaus til Jakob for hans instruktive gennemgang af cykelstiprojektet.

Lasse Breddam gennemgik det forløb om skolebyggeri og integrerede aktiviteter, som Samrådet har været involveret i. Det centrale i dette er, at vi med udgangen af 2016 står med nye fleksible skolebygninger bygget i området op mod hallen.
Samrådet har fremført beboernes ønske om at integrere en form for forsamlingshus i byggeriet, som kan udnyttes både af skolen og af beboerne.
Samrådet har endvidere arbejdet for at samle flest mulige institutioner og fritidsfaciliteter i et integreret ”Skole- fritids- og aktivitetscentrum.”
Klik her for at se Lasses PDF.

Bendt Grønborg gennemgik mulighederne for at etablere en online dagligvarebutik med udgangspunkt i en eksisterende i Alken ved Ry i Midtjylland og spurgte borgermødet, om der er interesse for, at vi arbejder videre med denne nye sag. Bendt ønskede bl.a., at der bliver oprettet en initiativgruppe på 3 – 4 personer, der skal være projektledelse for udvikling af en ”internetbrugs”.  Bendt efterspurgte ligeledes hjælpere til de mange praktiske opgaver ved etablering og den efterfølgende drift. Samrådet arbejder med en plan om at få rådighed over en af skolebarakkerne, som så ombygges til forretning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herefter gennemgik Ole Schwarz kort ideen om at etablere fem byporte ved de eksisterende byskilte i Grindsted og Uggerhalne og viste billeder heraf. Tanken er, at byportene skal markere hvor vi er (et bakket skovområde) og hvor vi bor.

Klik her for at se Oles tegninger.

Lasse Breddam gennemgik udstykningsplanerne SØ for Tranevej og Samrådets interesse heri. Samrådet har sammen med lodsejere øje for andre udstykninger, men specielt fokus på denne, fordi den har potentiale til en del boliger. Herunder at vi gerne ser, at der både bliver plads til parcelhuse, ældreboliger og lejeboliger. Det blev understreget, at området længst mod syd er vandindvindingsområde, hvor der ikke må bygges. Der bliver ikke indkørsel til området via Tranevej. Lokalplan for området forventes godkendt inden for et års tid. Hele udstykningsproblematikken bunder i et ønske om at få flere børnefamilier til området for herigennem at sikre vore institutioner: dagplejere, børnehave, skole og DUS.

Samrådets formand Ole Schwarz afsluttede med at invitere til at gentage succesen fra juni 2013, hvor alle lokalområdet foreninger var samlet for at drøfte børn og unges fritidsinteresser. Vi skal følge op på de aftaler, der dengang blev indgået og se på, om der er nye og anderledes behov. Endvidere omtalte Ole, at vi her i foråret skal have etableret en skater- og BMX-bane på stadion og efterspurgte i den forbindelse hjælpere.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Undervejs var der mange opklarende spørgsmål og kommentarer til indlægsholderne og deres gennemgang af projekterne, en debat, som skabte yderligere klarhed over ønsker fra borgerne. Blandt andet var en borger inde på, at NTs busser bør køre forbi Glashuset, så ældre medborgere kan stige på bussen her – ”der er langt til nærmeste busholdeplads, når man bruger stok eller rollator”, som der blev sagt.  

Under kaffen blev der truffet aftale med adskillige borgere om at deltage i de mange projekter, der er under vejs.  Med den store opbakning fra byernes borgere kan man da vist roligt konkludere, at mange interesserer sig for, at der bliver skabt liv og initiativ i vore to byer, Grindsted og Uggerhalne!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
12. marts 2015
PD