Jagt og færdsel i Hammer Bakker

Følgende er modtaget fra Friluftsrådet om jagt og færdsel i skove:

Færdsel til fods og på cykel er i henhold til Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 som udgangspunkt tilladt på veje og stier i privatejede skove fra kl. 6 til solnedgang. Skove mindre end 5 ha er dog undtaget, såfremt dette er angivet med skiltning.

Offentligt ejede skove herunder skove ejede af menighedsråd, kommuner, kommunale selskaber og offentlige stiftelser er åbne for færdsel hele døgnet og færdsel er tilladt også uden for stier og veje altså i skovbunden. Man må altså færdes i offentlige skove døgnet rundt og også i skove mindre end 5 ha og over hele skoven.

Ejeren kan i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 3 forbyde adgang på dage eller tidspunkter, hvor der holdes jagt. Dette er yderligere præciseret i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen § 6, så det præciseres at:

· Adgang kan forbydes på dage hvor der holdes selskabsjagt.

· Adgang kan forbydes i perioden 16. maj – 15. juli fra kl. 6 – 7, hvis der er pürschjagt.

Oplysning om lukning sker ved skiltning, der anbringes ved almindeligt anvendte indgange og med angivelse af det tidsrum forbuddet gælder. Skiltet skal fjernes ved periodens udløb. Hvis forbuddet gælder dele af skoven, skal det angives tydeligt, hvilke dele af skoven forbuddet omfatter.

For at undgå misforståelser kan det være en god idé, at perioden for lukning angives med dato og evt. klokkeslæt.

Det skal bemærkes, at staten sjældent lukker sine skove, når der er jagt og at en række private skovejere ligeledes heller ikke lukker skoven ved jagt. Danmarks Jægerforbund anbefaler tilsvarende, at skoven kun undtagelsesvis lukkes ved jagt. Dette sker blandt andet fort at undgå opinionsdannelse og forestillinger hos den almene skovgæst om at der ved jagt sker ikke etisk optræden og lignende.

Der er IKKE et krav om, at ejeren eller den jagtberettigede SKAL skilte ved jagt.