GUS nyhedsbrev

Lidt nyt fra dit Samråd:

Først vil jeg gerne have love til at ønske alle et Godt Nytår!

Samrådet arbejder for, at vores lokalområde er et aktivt og godt sted at bo, og her er der heldigvis mange andre organisationer som f.eks. Borgerforening og idrætsforeninger, skole, institutioner m.fl., der gør et stort arbejde.

Samrådet forsøger at koordinere tingene overordnet og tage dialogen herom med kommunen.

Ungeudvalg:

Her arbejder man p.t. med et temamøde om børn og unge i vort lokaleområde.

Skolen og skolebestyrelsen og hermed børnehaven og DUS 1 og 2, idrætsklubberne, dagplejen og FDF har alle givet tilsagn om at være med til en temaaften først i det nye år.

Her vil vi sætte fokus på hvilke tilbud, vores børn og unge har eller måske mangler, herunder samarbejdet mellem de forskellige organisationer.

Vi glæder os til at få denne drøftelse.

Der har været et ønske om en skateboard-rampe ved vores nye multibane. Ungeudvalget har søgt om midler til en sådan rampe og vi afventer svar.

Ungeudvalget har forsøgt via dialog med Aalborg kommune, at få opnormeret vores ungdomsklub således, at der kunne blive 2 åbningsaftner hver uge. I 2012 fik klubben nogle ekstra penge til at lave nogle flere aktiviteter for, men vi har fået afslag på flere åbningstimer end den nuværende ugentlige i 2013.

Projekt Hammer Bakker

De 6 Samråd omkring Hammer Bakker har etableret dette projekt.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra disse Samråd, og der er valgt en formand. Projektet får nu støtte fra Aalborg kommune m.fl. til de aktiviteter, der afvikles. Se herom på Hammer Bakkers hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk,

Først i det nye år har projektets 3 arbejdsgrupper: Sundhed, Natur og Historie bedt Aalborg kommune om et møde, idet der i 2012 er fremkommet mange ønsker, som vi nu må have afklaret!

Byudviklingsudvalg:

Vi har haft et møde med stadsgartneren og et par af hendes folk om en lang række forhold, som Samrådet arbejder med. Bl.a. ønskede vi at drøfte situationen ved gadekæret i Grindsted.

Det har vist sig, at renovering af gadekæret trækker ud. Dette skyldes at der er et massiv bestande af Japansk Pilurt. Denne plante er uønsket i den danske natur. Kommunen har derfor forsøgt at bekæmpe pilurten ved hjælp af UV-sikker plastafdækning. Processen har taget lang tid uden p.t. at være afsluttet. Efterhånden som pilurten forsvinder, vil kommunen fjerne afdækningen, så indgrebet virker mindre markant. Der er p.t. efterplantet på en del af det tidligere afdækkede område.

Der arbejdes også på at forbedre indsynet til gadekæret ved at beskære opvæksten ud mod Espelunden.

Samrådet og borgerforeningen har overfor stadsgartneren udtrykt et ønske om, at lave en lille indvielse af området, når dette er helt færdigt.

Samrådet drøftede ligeledes renoveringen af moseområdet øst for Kornelparken med stadsgartneren, endvidere etablering af byporte, renovering af rundkørslen nord for Uggerhalne, fartdæmpende foranstaltninger gennem Grindsted, cykelstiproblematikken, affaldsbeholdere ved flere busstoppesteder i Grindsted og Uggerhalne mm. Vi vender tilbage med flere informationer om resultatet af drøftelserne her på hjemmesiden.

Byudviklingsudvalget har længe arbejdet med ønsker om flere udstykninger i vore byer. Årsagen hertil er, at vi i Samrådet ønsker at vore byer skal udvikle sig. Vi har derfor haft et par møder med repræsentanter fra Teknisk forvaltning, og har efter aftale fremsendt vores ønsker herom til Teknisk forvaltning, således at disse kan blive medtaget i den kommende kommuneplan.

Det drejer sig primært om, at få accept af udstykninger af nye parceller øst for Tranevej.

Processen om den forventede besparelser på Metrobus 1

(Grindsted og Langholt)

Det har været en spændende og heftig proces, som vi har valgt at køre sammen med Langholt Samråd (fælles problemstilling).

Da vi fik kendskab til kommunens forslag til besparelser på vores busdrift, tog vi kontakt til daværende fungerende borgmester Thomas Kastrup-Larsen og efterfølgende til fungerende rådmand Hans Henrik Henriksen, hvor vi gav udtryk for vores utilfredshed. Heri bad vi om at få en dialog med kommunen om de forventede besparelser.

Efterfølgende har der været underskriftindsamlinger i både Grindsted og Langholt, og vi fik bragt flere artikler i ugeaviserne om vores utilfredshed med de foreslåede besparelser.

Efter første behandling i byrådet reducerede politikkerne den forventede besparelse med 50 %. Primo oktober skrev vi til samtlige politikere i udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, om vores utilfredshed.

Vi aftalte med kommunens embedsmænd et møde (den dialog, som vi havde bedt om) og før dette blev afviklet, havde vi indkaldt til et formøde med repræsentanter fra Langholt og Grindsted/Uggerhalne.

På det efterfølgende møde med kommunens embedsmænd udtrykte vi et klart ønske om at bibeholde både aften- og weekenddriften.

Vi gik fra mødet med den forventning, at der ikke blev rørt ved afgangene i dagtimerne og at aften- og weekenddriften skulle fortsætte ved hjælp af en minibus, der skulle køre i timedrift. Bussen skulle så koordinere sine afgange med metrobus 1. ved Vodskov Kirke.

Vi har fået bekræftet, at kommunen fortsat arbejder ud fra denne plan.

Vi siger tak for opbakningen til denne proces!

Trafiksikkerhed

Aalborg kommune har indkaldt samrådene til et møde om trafiksikkerhedshandlings-planen for hele kommunen her i januar 2013. Der deltager 2 repræsentanter fra Samrådets Cykelstiudvalg her.

Med venlig Hilsen, Ole Schwarz, Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne