Generalforsamling i Samrådet

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling onsdag den 25. maj i Sognegården i Grindsted.

 Vi starter med spisning kl. 18. For at deltage i spisningen skal du dog tilmelde dig til formanden på 9638 6858 eller til oleschwarz@stofanet.dk

 Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2015) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.

Det er 4. gang, vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

 Afvikling af generalforsamlingen sker fra kl. 18.45 – 19.45

Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: hammernyt.dk. Du finder dem under fanen “Samråd”.

Formanden vil aflægge beretning om det overordnede arbejde i Samrådet og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg. Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Cykelstiudvalg, Lokalhistorisk udvalg, Byudvikling og Byforskønnelse, Hjemmeside og Skoleudvalget, der samarbejder med Grindsted Skole om ombygningen. Udvalget arbejder med at etablere ”forsamlingshus” og ”Internetbrugs”.
Ønsker du at læse mere om Samrådets opgaver, skal du klikke her.

Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.
Som afslutning på mødet kommer Hans Jørgen Melvej, Thorup og causerer over emnet ”Bosætning – By og land”. Afsat tid fra 20.00 – 20.45.

Afslutning ved formanden.

Alle er velkomne!

 Med venlig hilsen
Bestyrelsen