Borgermødet i Sognegården – hen ved 100 borgere deltog

Budskabet fra kommunalpolitikerne ved borgermødet i går aftes i Sognegården var klart: – Hvis I ønsker bysamfund med udvikling og gang i aktiviteterne, må I selv mase på. Vil I have politikerne i tale, er det vigtigt, at I sørger for samlet og synlig lokal opbakning til de initiativer, I tager. Det reagerer vi politikere på. Det er der da også noget, der tyder på, at I har forstået, når man ser på de initiativer, I her i Grindsted og Uggerhalne har præsteret: Arbejde, der nu er kronet med bevilling, til at få etableret cykelstien Grindsted – Uggerhalne – Vodskov, etablering af multibane, opstilling af kunstværk, initiativ til Hammer Bakker Projektet, i det hele taget et velfungerende og ihærdigt arbejdende Samråd, der via hjemmesiden informerer om lokalområdet og viser åbenhed i sit arbejde.    

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne havde, forud for kommunalvalget til november, indbudt en række politikere til borgermøde i Grindsted for at drøfte emner af betydning for lokalområdet. Det var Daniel Nyboe Andersen (R), Gert Ingolf Johansen (DF) Kai Korsgaard (S), Thomas Krarup (K), Poul Erik Lyngdorf (Den sociale Fællesliste), Allan Norré Pedersen (SF) og Mads Thomsen (V), der fik lejlighed til at præsentere sig selv og deres politiske ambitioner i det kommende byråd. Mødet må have været betydningsfuldt, for venstrepolitikere som Hans Jørgen Dalum og Jakob Svendsen dukkede op og deltog i debatten!

Samrådet havde på forhånd udvalgt fem emner, som den ønskede at høre politikernes mening om, hertil kom spørgsmål og kommentarer fra borgerne:   

– Grindsted Skole – skal den bevares/renoveres?
Politikerne var over en bred kam stålsatte: Skolen og de øvrige børneinstitutioner er livsnødvendig for området, de skal bevares. Vi lukker ikke skoler i landdistrikter, såfremt der er forældreopbakning, det giver ikke særligt store besparelser. 
Det var skolens synspunkt, at der, ved den kommende renovering/nybyggeri af eksisterende skolefaciliteter, bliver sat et mål om at etablere et samlet kulturhus med mange forskellige muligheder for området beboer.

Skolebestyrelsens formand Jane Gamborg Jensen, pegede på det årligt svingende indtag af børn i institutioner og skolen og efterspurgte mulighed for fleksibilitet i overgang fra dagpleje, børnehave og DUS til skolen. Politikerne pegede på de erfaringer, der bl.a. er gjort i Storvorde med ”projekt fra dagpleje til minidus”. Andre pegede på muligheden for brug af private dagplejere.

Der blev også peget på et ønsket om – at Aalborg Byråd fremover har fokus på, at Grindsted og Uggerhalne (og andre oplandsområder) også opfattes som en del at den ”samlede Aalborg Kommune.”

– Cykelsti mellem Grindsted – Uggerhalne – Vodskov.
En kort debat, da den er sat på kommunens budget, men politikerne roste det ihærdige arbejde, som Samrådet havde udført forud for den politiske beslutning.

– Udstykninger til nye boliger
Politikernes svar var, at hvis området ønsker byudvikling via udstykning, så må det selv lave realistiske planer og selv presse på for at sikre, at udstykninger gennemføres. Kommunal udstykning kræver, at mindst en tredjedel af grundene er solgt.
Politikerne var enige i, at hvis byerne ikke skal stagnere, er en vis udvikling nødvendig. Svaret var: – sørg for at gennemføre en udviklingsproces i små ryk. Og igen, det er ildsjæle og lokale kræfter, der skal bære denne udvikling igennem.

På spørgsmål om erhvervsudvikling var svaret at en systematisk erhvervsudvikling ikke er programsat for vores område. Den bør, afhængig af hvilken art, der er tale om, ske i områder udpeget af kommunen!       

 – Kollektiv trafik og trafik gennem byerne
Kort debat om den etablerede bybusdækningen med ”omlæsning” til små busser i Vodskov. Den kan beboerne i vores område leve med. Får den lov at fortsætte? Politikerne mente ja.

Der mangler fartdæmpende foranstaltninger i Grindsted. Baggrunden er, at der af alt for mange bilister bliver kørt for hurtigt gennem byen. Embedsmændene har tidligere sagt nej. Er det politisk besluttet, at den slags er ”no go” i Aalborg Kommune? Politikernes svar herpå var ikke entydig. Men dog blev det understreget, at embedsmændene burde vise en serviceminded indstilling til ønsker og forslag. Der blev peget på bump, som andre afviste. Der blev peget på ad hoc hastighedsmålinger som et redskab. Samrådet har kontakt til Trafik & Veje for at drøfte hastighedsdæmpende foranstaltninger og byporte.

– Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Samrådene – pligt til høring?
Politikerne var uenige, nogle var for høringsret andre imod. Men der var konsensus om, at Samrådene skal have mulighed for at blive hørt, når kommunen gennemfører aktiviteter af betydning for et lokalsamfund.

– Fritidstilbud
Kim Bay fra GIF spurgte politikerne – Er det virkelig rimeligt, at foreningerne skal betale for at bruge hallen til turneringskampe i weekender? Da det for 3-4 år siden blev indført, var begrundelsen angiveligt, at pengene skulle bruges til etablering af DGI-huset i Nordkraft og til Sport Event. Hvorfor skal vore medlemmer betale for aktiviteter i Aalborg? Vi bruger dem ikke! Det koster os adskillige tusinde kroner årligt?
Svaret fra politikerne var nærmest, at brugerne må betale. De politikere, der havde været med til at indføre weekend-betalingen, kunne ikke genkende, at pengene skulle gå til Nordkraft mv. De ville undersøge og vende tilbage med svar.
De oplyste om, at der er stort pres på kommunens haller, der er derfor igangsat en undersøgelse af i hvilket omfang, foreningerne reelt bruger de tildelte haltider. Det sker bl.a. via videoovervågning, også i Grindstedhallen.

Lasse Breddam, aftenens ordstyrer, takkede både politikere og ikke mindst de mange borgere, der var mødt op, for en sober og informativ debat om udviklingsmuligheder i Grindsted og Uggerhalne og fremhævede, at Samrådet vil følge op på nævnte initiativer.

Poul Dahl, Grindsted
Oktober 2013