Visionsdagen blev en succes – Vision 2030 for Grindsted og Uggerhalne

Lørdag formiddag den 29. oktober var mere end en halv hundrede deltagere samlet i Grindstedhallen og i Borger- og Kulturhuset for i fællesskab at sætte retningen for den fremtidige udvikling af byerne.

I god stil startede vi med kaffe og rundstykker i SportsCafeen. Herefter gik børnene i hallen for at lege, medens forældre og øvrige deltagere gik op i Kultur- og Borgerhuset, hvor ideudveksling og drøftelser under kyndig ledelse af landdistriktskonsulent Lisbeth Machholm, Aalborg Kommune blev gennemført.

Lisbeth indledte med at fremhæve forhold i byerne: der er 54% i den erhvervsaktive alder, en stor gruppe af familier med små børn og endelig 18% pensionister. Hertil kommer god skole, gode institutioner, god beliggenhed i forhold til arbejdspladser mm., gode boliger, unik natur i baghaven og gode fritids- og kulturtilbud.  Herefter stillede Lisbeth os nogle gode og relevante spørgsmål, inden deltagerne blev organiseret i grupper:

 • Udnytter vi alle de fantastiske tilbud, der er i de to byer, godt nok?
 • Hvordan har byfællesskaberne det i de to byer?
 • Hvordan udnyttes de ledige faciliteter?
 • Hvad med byggeri mellem de to byer?
 • Ulemper ved at få erhverv til de to byer?

Med baggrund i Lisbeths oplæg, blev en række temaer med stor entusiasme drøftet:

 • Infrastruktur – mobilitet – byudvikling
 • Sport – motion
 • Natur – rekreative områder
 • Børn og unge, skole, børnehave, dagpleje og Ungdomsklub
 • Borger og kultur, motion, musik og foredrag
 • Erhverv                                                              

Det videre forløb
I det videre forløb skal en projektleder for de enkelte temaer efterfølgende, sammen med et nedsat udvalg, systematisere og arbejde videre med de mange ideer, der fremkom. De skal forsøge at afklare, hvad og hvornår de mange ideer og forslag kan gennemføres. Vi vender tilbage med resultatet af dette arbejde.
Det blev en god formiddag med mange realistiske og udviklende ideer og initiativer, som entydigt peger på, at vi i fællesskab vil udvikle vore to byer, der ligger så fantastisk op ad Hammer Bakker.

Fakta:
Det er Samrådet, der, sammen med Borgerforeningen, Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKE, FDF, GIF og Menighedsrådet, står bag arrangementet.

På foreningernes vegne
Ole Schwarz
Oktober 2022