Ole Schwarz ”Årets Ildsjæl”

I skarp konkurrence med flere suveræne kandidater løb vores formand, Ole Schwarz i går eftermiddag med prisen som ”Årets Ildsjæl” i Aalborg Kommune. Samrådet for Grindsted & Uggerhalne havde indstillet Ole til prisen.

Rådmanden motiverede bl.a. valget med, at Ole Schwarz har været en arbejdsom og flittig ildsjæl i mange år, til gavn og glæde for alle generationer i Grindsted/Uggerhalne og Hammer Bakker området. Ole favner bredt og lykkes både med processer og resultater.
Særligt skal fremhæves Ole’s evner til at lytte, give plads og inddrage flest mulige i løsningen af de mange projekter, han har stået fadder til. Herunder opbygning af Samrådet, til envelfungerende organisation.

Samrådet havde indstillet Ole ved bl.a. at pege på hans uhyre store, flittige og engagerede indsats for lokalsamfundet: Grindsted og Uggerhalne. At det med Ole Schwarz sig i spidsen for var lykkedes at få samlet et hold af engagerede borgere med vidt forskellige kompetencer til at drive Samrådet i Grindsted & Uggerhalne. Første hurdle var at få Samrådet godkendt som et ordinært råd under Aalborg Kommune. Det lykkedes!

Næste opgave var at få en projektorienteret organisation med en række veldefinerede opgaver på plads. Der blev nedsat projektgrupper: Byudvikling; Byforskønnelse; Anlæg af cykelsti – en gruppe som havde eksisteret side 2008 – Grindsted – Uggerhalne – Kinnerup – Vodskov; Ungeudvalg som skulle tage sig af opgaver, der lå uden for det etablerede foreningslivs område; Projekt Lokalhistorie; Projekt hjemmeside og Velkomstfolder. På Oles anbefaling blev bestyrelsens medlemmer leder af projekterne, men med borgere uden for bestyrelsen som aktive medlemmer for at involvere flest mulige borgere og derigennem skabe engagement og ejerskab.

Med Ole Schwarz som “trækdyr” – fordeler – motivator og idemager har lokalsamfundet på en række fronter opnået særdeles flotte resultater; Rådmanden nævnte bl.a.: en informativ hjemmeside, velkomstfolder til nye og potentielle borgere med oplysninger, der detaljeres på hjemmesiden. Samrådet uddeler årligt en ”forskønnelsespris” til et smukt restaureret hus, prisen er en unik stentøjsplakette lavet af den lokale kunstner, Margit Plougstrup. Der arbejdes aktivt med lokalhistorie, indsamling af materiale og skriftlige udgivelser. Der er opsat kunstværker ved indkørslen til Grindsted og til Uggerhalne/Kinnerup i form af HammerHatte, som i øvrigt er blevet præmieret af LAK og Aalborg Kommune.

Samrådet har bidraget til etablering af Multibane og senest stået for, at der her i 2015 er lavet Skaterbane, Beach Volley-bane og BMX-bane på stadion. Flot! Der er gennemført adskillige, altid velbesøgte borgermøder, hvor byernes borgere er informeret om kommende aktiviteter og initiativer og kommet med input til nye. Samrådets Temamøder med skole, kirke og foreninger har på baggrund af stor spørgeskemaundersøgelse blandt børn og unge afstedkommet adskillige nye aktiviteter for denne målgruppe; bl.a. nye gymnastikdiscipliner, korsang i Kirken, øget åbningstid i Ungdomsklubben samt nye, udadvendte aktiviteter her. Samrådet arbejder aktivt på at skabe nye boligområder til parcelhuse, ældrevenlige boliger og lejeboliger; det ser ud til at lykkes. Skolen skal fornyes – en stor sag – Samrådet deltager aktivt i processen, bl.a. i byggeudvalget.

Samrådets Cykelstigruppe har efter et utroligt vedholdende og faktabaseret arbejde fået budget til cykelstien, som anlægges i 2016. I efteråret 2014 blev ”Byernes Dag” gennemført; et arrangement, hvor skole, foreninger og lokale erhvervsdrivende viste byerne frem gennem en lang række aktiviteter med deltagelse af en stor borgerskare, borgmester og rådmænd. Et vellykket arrangement, som fik sat byerne på landkortet og, både over for omverden og borgere, vist hvilke værdier, der findes i de to byer klos op ad Hammer Bakker.

Ud over formandskabet Samrådet, er Ole Schwarz formand for ”Projekt Hammer Bakker”; et projekt, hvor Samrådene rundt om Hammer Bakker arbejder på at gøre bakkerne til en levende og aktiv ”baghave” for byernes borgere. Ole udfører her en stor og uegennyttig indsats, som Samråd og borgere påskønner. 

Ole har naturligvis ikke gennemført alle disse ting alene, men det er gennem hans overordentlig store arbejdsomhed og flid og ikke mindst evne til at inddrage flest mulige i definere og løse de mange opgaver, at lokalområdet Grindsted & Uggerhalne på få år har oplevet et kraftigt boom i aktiviteter med stor folkelig forankring – det er flot gået!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Fredag den 11. december