Gadekæret – hvad sker der lige nu?

Målet med det arbejde, der foregår ved Grindsted Gadekær lige nu, – og i nær fremtid, er at forbedre muligheden for aktiviteter, forskønne og skabe varierede grønne oplevelse for borgerne.

Først på året blev der fældet et antal træer for at skabe lys, luft og plads. Samtidig giver dette bedre forhold for de tilbageværende træer.

Netop nu bliver søen udvidet en smule og renset for uønsket vækst.

Der graves forsænkninger i terræn mod syd og øst for at skabe et ”sumpet naturområde”, der kan indeholde vand i særlige våde perioder.

Det opgravede jord lægges op og jævnes ud på det omliggende areal for at sikre et større tørt område.

I løber af de næste 6 måneders tid, når vejret tillader, bliver der finplaneret og sået græs samt plantet små buskgrupper på udvalgte steder.

Gadekæret vil dels komme til at fremstå som et ”tørt område” med klippet græs til forskellige aktiviteter, dels et ”Sumpområde” med Naturpræg  (biodiversitet).

Dette arbejde  står Aalborg Kommune for, i tæt dialog med repræsentanter fra Samrådets Byudviklingsgruppe.

Efterfølgende er planen, at der anlægges en træbro på ca. 40 meter over ”Sumpområdet” fra flisesti i sydvest til opholdsområde i øst.

Til etableringen af en sådan bro er der søgt fondsmidler.

Ole Kjær
for Byudvikling
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
November 2019