Forhistorisk undersøgelse i Grindsted

Mange har sikkert undret sig over, hvorfor der graves ”render” på marken umiddelbart øst for Grindsted.

Baggrunden er, at en lokalplan for området er under udarbejdelse med henblik på boligbyggeri. I den forbindelse har Nordjyllands Historiske Museum vurderet, at området skal undersøges for arkæologiske fund. Museet vurderer, at beliggenheden med flere gravhøje i nærheden og arkæologiske fund vidner om et højt aktivitetsniveau i forhistorisk tid. Museet har derfor vurderet at der forud for et kommende anlægsarbejde bør gennemføres en større arkæologisk forundersøgelse for at få afklaret, om findes fortidsminder.

I praksis er der derfor med gravemaskine gravet et stort antal 2 meter brede søgegrøfter. Arkæologer registrerer herefter eventuelle fortidsminder, typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og lignende.  På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning i området.

I skrivende stund venter vi på resultatet.

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Oktober 2020