Paddehatte i Grindsted

Tirsdag den 20. august afslører Samrådet for Grindsted & Uggerhalnes udvalg for Byudvikling og Byforskønnelse et kunstværk i Grindsted. Afsløringen sker kl. 16.30 i forbindelse med, at foreningslivet indleder sin årlige sommerfest. 

Har du lyst til at være med ved indvielsen, skal du bare møde op ved hjørnet af ”Gennem Bakkerne” og ”Uggerhalnevej” i Grindsted. Samrådet er vært ved et glas champagne og sodavand.

Samrådet har siden sin start ønsket at opstille kunstværker i Grindsted og Uggerhalne. Udfordringerne har været mange, bl.a. kunsttype, kunstner, placering, finansiere osv.

Opgaven blev placeret i Forskønnelsesudvalget, hvis medlemmerne hurtigt blev enige om, at det måtte være noget med træ for at markere byernes placering ved Hammer Bakker.

En ide om at det kunne være noget, der, af en ”kunstner” med motorsav, blev skåret ud af et egetræ, blev forfulgt.

Resultatet er, at Svend Erik Thomasen, Lild Strand har skåret tre paddehatte ud af en egestamme. Inge Ravn har yderst velvilligt stillet en egnet plads til rådighed på skråningen neden for hendes hus på Uggerhalnevej i Grindsted. En placering som sikrer, at byens borgere og forbipasserende kan nyde synet af paddehattene, der skyder op ad skråningens jord.

Vognmand Niels Christian Skindbjerg sponserer sand og hjælp med maskineri ved opsætning. Borgere i Grindsted har hjulpet til ved gravearbejdet. Havearkitekt Ole Kjær, Grindsted har rådgivet og stillet sin ekspertise til rådighed under hele processen; Ole sponserer dagens traktement.

Hvad så med Uggerhalne: Samrådet har endnu et velegnet egetræ sponseret af Simon Madsen, Grindsted; en egnet placering i Uggerhalne og Svend Erik Thomasen har givet tilsagn om at lave endnu tre paddehatte. De vil blive fremstillet inden for kort tid. Vi satser på, at der er sat tre lignende paddehatte op i Uggerhalne sent sommer eller tidlig efterår.

Det er Samrådets håb, at byernes borgere vil tage godt i mod paddehattene, nyde synet af dem og være med til at passe godt på dem.    

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Formand Ole Schwarz
Grindsted, august 2013

Cykelhandlingsplan 2013 ved at blive udarbejdet

Aalborg Kommune har over en længere periode arbejdet med at få lavet en Cykelhandlingsplan til erstatning for den eksisterende Cykelstihandlingsplan som løb fra 2009 – 2013.

I den endnu eksisterende plan er cykelstien mellem Uggerhalne og Vodskov placeret som nr. 19 ud af 19 over cykelstier i landdistrikter. Cykelsti mellem Grindsted og Uggerhalne er slet ikke prioriteret!!

Cykelstiudvalget under Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har vedholdende arbejdet på at få ændret denne prioritering. Udvalget har i sit arbejde dels udarbejdet data over den eksisterende rute mellem Grindsted og Vodskov, dels opstillet en række argumenter for at cykelsti er absolut påkrævet.

Vi har taget udgangspunkt i, at begge stier er skoleruter – farlige skoleruter, når man færdes på cykel. Prøv lige et øjeblik at overveje: Vodskovvej er 5,8 m bred – altså 2,9 fra midte til vejkant. En bus er 2,6 m bred. Der er ikke megen plads til en purk på cykel, når bussen møder et andet bredt køretøj. Og dem kommer der jo en del af + andet trafik til og fra motorvejsramperne og til Vodskov. Resultat: yderst få børn på cykel, for hvem vil satse sit barns liv. Der er heller ikke mange voksne på cykel, det er jo lige så farligt for dem!

Gennem en række møder med embedsværket i Teknik- & Miljøforvaltning og over for politikere og ved stormøder om cykelforhold i kommunen har vi fremlagt vore synspunkter, som er bakket op af skolebestyrelser ved Grindsted og Vodskov skoler og Træningsenheden Nord, Hammer Bakker (Botilbuddet Attruphøj).

Senest har vi i et høringssvar til den ny Cykelhandlingsplan 2013, der opererer med fem indsatsområder: Pendlercyklisme, Multimodalitet (Hvad embedsmænd dog ikke kan finde på at skrive! – kan oversættes til: cyklen sammen med andre transportmidler), Børn på cykel, Trafiksikkerhed, Fritidscyklisme.

Vi har blandt andet svaret:          

 • Indsatsområderne bør prioriteres.
  Vi finder alle 5 indsatsområder vigtige, men ikke lige vigtige. Sæt Børn på Cykel og Trafiksikkerhed øverst på en prioriteringsliste. Børn udgør en potentiel stor cykelgruppe, men forholdene skal være således, at forældre tør lade deres børn cykle til skole, til fritidsfaciliteter etc.
 • Børn i trafikken skal opprioriteres.
  Bliv nu færdige med at forbedre forholdene for børn i trafikken, inden kommunens begrænsede ressourcer bliver brugt på prestigeprojekter som cykelparkeringshuse, pumpestationer (må da være en privat og ikke offentlig sag) og elektroniske informationstavler – brug det gode leveråd: Gør det vigtigste først!
 • Målsætningen om at øge antal cyklister med 10% over 12 år er mindre ambitiøst, end vi kunne ønske os.
  Vi er da fuldstændig overbevist om, at kommer kommunen vore cykelstiønsker i møde, så vil det generere væsentligt øget cykeltrafik mellem vore byer af både børn og voksne.
  Hovedstrukturplan 2013 har fokus på service- og oplandsbyer (med stor fokus på servicebyernes ve og vel) derfor kunne vi ønske, at cykelhandlingsplanen fokuserer på mobiliteten mellem serviceby og oplandsbyer. Denne pendlertrafik kan i stor grad foregå på cykel, såfremt der findes en tryg cykelsti.
 • Fasthold nu opdelingen i by og land.
  Det er vigtigt at sikre, at yderområderne i kommunen bliver synlige i cykelsammenhænge. Vi frygter, at byområdet får for megen fokus i forhold til landområdet. I den eksisterende plan blev der fx etableret 5 cykelstier i byområdet og kun 1 i landområdet. Det fortæller alt om, hvor fokus indtil nu har været!
 • Sammenhæng i cykelrutenettet.
  Vi finder, at der mangler sammenhæng i det regionale stisystem. Der mangler sammenhæng mellem by og land. For vores del vil vi pege på, at den manglende cykelstistrækning mellem Vodskov og Kinnerup, medfører, at der her er et eklatant hul i cykelruten fra Aalborg til Skagen. Den skitserede rute igennem Hammer Bakker ad grusvejen ”Gennem Bakkerne” er absolut urealistisk. Denne skovgrusvej er ikke forsvarlig som pendlerrute en stor del af året, hvor morgen- og eftermiddagstrafikken falder i den mørke tid – børnene tør ikke, de voksne vil ikke. Der cykler ingen på den hullede og storstenede grusvej, ikke engang mountainbikere med deres brede dæk cykler der. Vi bor her, så vi ved det!

Cykelstiudvalget vil fortsætte sit arbejde med at påvirke embedsværk og politikere, så denne højst tiltrængte cykelsti bliver etableret.

Bendt Grønborg, formand for
Grindsted & Uggerhalne Samråds Cykelstiudvalg

Samrådets pris for Årets Smukke Byggeri 2012 uddelt

På Samrådets generalforsamling i går den 15. maj, blev Samrådets pris for Årets Smukke Byggeri 2012 uddelt til ejerne af Uggerhalnevej 31 i Grindsted, Lisbeth og Per Mølgaard Madsen.
Det var Samrådets formand Ole Schwarz der overbragte prisen til Lisbeth og Per i form af en stentøjsplakette udført af den lokale kunstner Margit Plougstrup. Stentøjsplaketten kan monteres udvendigt på huset.

 Lisbeth og Per Mølgaard Madsen med præmien for den smukke renovering
af deres hus på Uggerhalnevej 31 i Grindsted.
Foto: Dennis Villumsen Serup, Vodskov Avis. 

Ole Schwarz anførte i sin tale, at den renovering Lisbeth og Per har gennemført af hus og have på Uggerhalnevej 31 i høj grad matchede de kriterier, Samrådet har sat op for tildeling af prisen Det samme må indstillerne have ment, for der var flest stemmer på nr.31 efter at en konkurrence har været annonceret i HammerNyt og på hammernyt.dk samt i lokalpressen.

Ole Schwarz citerede fra en af indstillerne: ”På Uggerhalnevej 31 findes et flot rødstenshus, her bor Lisbeth og Per Mølgaard Madsen. De overtog huset fra Else Jensen, også kaldet Else Møgelmose, for ca. 4 år siden. Huset trængte til den renovering, som parret har foretaget. Det er virkelig lykkedes! Ikke nok med at huset er endevendt både udvendigt og indvendigt, huset er også ført tilbage til sit oprindelige udseende. Bl.a. er en senere påbygget kvist fjernet, og i stedet er der monteret ovenlysvinduer.

Niels Jørgen Jensen, Uggerhalne, tidligere murer, som har boet i huset med sin forældre har besøgt parret og udleveret originale papirer på huset. Foruden den flotte renovering er haven samt flisebelægningen udført i enkel stil, som passer perfekt til huset. Lisbeth og Per har udført et forbilledligt renoveringsarbejde, som bør præmieres”.

Det blev det så onsdag aften i Sognegården i Grindsted, hvor Lisbeth og Per sammen med en meget nyfødt baby fik overrakt præmien. Tillykke!

Samrådet havde udlovet rødvin, velvilligt sponseret af Superbrugsen i Vodskov, til indstillerne; det blev Tove og Finn Hannibal, Grindsted, der fik overrakt rødvinen af Ole Schwarz.

Tove og Finn Hannibal, Grindsted med vinpræmien.
Foto: Dennis Villumsen Serup, Vodskov Avis.
 

 

PD

GUS nyhedsbrev

Lidt nyt fra dit Samråd:

Først vil jeg gerne have love til at ønske alle et Godt Nytår!

Samrådet arbejder for, at vores lokalområde er et aktivt og godt sted at bo, og her er der heldigvis mange andre organisationer som f.eks. Borgerforening og idrætsforeninger, skole, institutioner m.fl., der gør et stort arbejde.

Samrådet forsøger at koordinere tingene overordnet og tage dialogen herom med kommunen.

Ungeudvalg:

Her arbejder man p.t. med et temamøde om børn og unge i vort lokaleområde.

Skolen og skolebestyrelsen og hermed børnehaven og DUS 1 og 2, idrætsklubberne, dagplejen og FDF har alle givet tilsagn om at være med til en temaaften først i det nye år.

Her vil vi sætte fokus på hvilke tilbud, vores børn og unge har eller måske mangler, herunder samarbejdet mellem de forskellige organisationer.

Vi glæder os til at få denne drøftelse.

Der har været et ønske om en skateboard-rampe ved vores nye multibane. Ungeudvalget har søgt om midler til en sådan rampe og vi afventer svar.

Ungeudvalget har forsøgt via dialog med Aalborg kommune, at få opnormeret vores ungdomsklub således, at der kunne blive 2 åbningsaftner hver uge. I 2012 fik klubben nogle ekstra penge til at lave nogle flere aktiviteter for, men vi har fået afslag på flere åbningstimer end den nuværende ugentlige i 2013.

Projekt Hammer Bakker

De 6 Samråd omkring Hammer Bakker har etableret dette projekt.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra disse Samråd, og der er valgt en formand. Projektet får nu støtte fra Aalborg kommune m.fl. til de aktiviteter, der afvikles. Se herom på Hammer Bakkers hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk,

Først i det nye år har projektets 3 arbejdsgrupper: Sundhed, Natur og Historie bedt Aalborg kommune om et møde, idet der i 2012 er fremkommet mange ønsker, som vi nu må have afklaret!

Byudviklingsudvalg:

Vi har haft et møde med stadsgartneren og et par af hendes folk om en lang række forhold, som Samrådet arbejder med. Bl.a. ønskede vi at drøfte situationen ved gadekæret i Grindsted.

Det har vist sig, at renovering af gadekæret trækker ud. Dette skyldes at der er et massiv bestande af Japansk Pilurt. Denne plante er uønsket i den danske natur. Kommunen har derfor forsøgt at bekæmpe pilurten ved hjælp af UV-sikker plastafdækning. Processen har taget lang tid uden p.t. at være afsluttet. Efterhånden som pilurten forsvinder, vil kommunen fjerne afdækningen, så indgrebet virker mindre markant. Der er p.t. efterplantet på en del af det tidligere afdækkede område.

Der arbejdes også på at forbedre indsynet til gadekæret ved at beskære opvæksten ud mod Espelunden.

Samrådet og borgerforeningen har overfor stadsgartneren udtrykt et ønske om, at lave en lille indvielse af området, når dette er helt færdigt.

Samrådet drøftede ligeledes renoveringen af moseområdet øst for Kornelparken med stadsgartneren, endvidere etablering af byporte, renovering af rundkørslen nord for Uggerhalne, fartdæmpende foranstaltninger gennem Grindsted, cykelstiproblematikken, affaldsbeholdere ved flere busstoppesteder i Grindsted og Uggerhalne mm. Vi vender tilbage med flere informationer om resultatet af drøftelserne her på hjemmesiden.

Byudviklingsudvalget har længe arbejdet med ønsker om flere udstykninger i vore byer. Årsagen hertil er, at vi i Samrådet ønsker at vore byer skal udvikle sig. Vi har derfor haft et par møder med repræsentanter fra Teknisk forvaltning, og har efter aftale fremsendt vores ønsker herom til Teknisk forvaltning, således at disse kan blive medtaget i den kommende kommuneplan.

Det drejer sig primært om, at få accept af udstykninger af nye parceller øst for Tranevej.

Processen om den forventede besparelser på Metrobus 1

(Grindsted og Langholt)

Det har været en spændende og heftig proces, som vi har valgt at køre sammen med Langholt Samråd (fælles problemstilling).

Da vi fik kendskab til kommunens forslag til besparelser på vores busdrift, tog vi kontakt til daværende fungerende borgmester Thomas Kastrup-Larsen og efterfølgende til fungerende rådmand Hans Henrik Henriksen, hvor vi gav udtryk for vores utilfredshed. Heri bad vi om at få en dialog med kommunen om de forventede besparelser.

Efterfølgende har der været underskriftindsamlinger i både Grindsted og Langholt, og vi fik bragt flere artikler i ugeaviserne om vores utilfredshed med de foreslåede besparelser.

Efter første behandling i byrådet reducerede politikkerne den forventede besparelse med 50 %. Primo oktober skrev vi til samtlige politikere i udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, om vores utilfredshed.

Vi aftalte med kommunens embedsmænd et møde (den dialog, som vi havde bedt om) og før dette blev afviklet, havde vi indkaldt til et formøde med repræsentanter fra Langholt og Grindsted/Uggerhalne.

På det efterfølgende møde med kommunens embedsmænd udtrykte vi et klart ønske om at bibeholde både aften- og weekenddriften.

Vi gik fra mødet med den forventning, at der ikke blev rørt ved afgangene i dagtimerne og at aften- og weekenddriften skulle fortsætte ved hjælp af en minibus, der skulle køre i timedrift. Bussen skulle så koordinere sine afgange med metrobus 1. ved Vodskov Kirke.

Vi har fået bekræftet, at kommunen fortsat arbejder ud fra denne plan.

Vi siger tak for opbakningen til denne proces!

Trafiksikkerhed

Aalborg kommune har indkaldt samrådene til et møde om trafiksikkerhedshandlings-planen for hele kommunen her i januar 2013. Der deltager 2 repræsentanter fra Samrådets Cykelstiudvalg her.

Med venlig Hilsen, Ole Schwarz, Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne