BORGERMØDET 18. NOVEMBER

Mødet blev afholdt den 18. november i Sognegården i Grindsted.

Ole Schwarz bød velkommen til mødet og kunne oplyse, at Samrådet for Grindsted og Uggerhalne havde haft kontakt med skolebestyrelsen siden december 2011, hvor man var blevet enige om at arbejde på at få etableret et forsamlingshus i forbindelse med det kommende nye skolebyggeri. Samrådet havde efterfølgende fået Lasse Breddam indvalgt i det byggeudvalg, der arbejder med det kommende skolebyggeri.

Lasse Breddam, der var ordstyrer, overlod herefter ordet til Louise Frederiksen, Aalborg kommunes koordinator og planlægger af byggeriet. Louise fortalte om, hvor langt man var kommet med planlægningen og gennemgik de forskellige tegninger vedrørende byggeriet. Vi fik således et meget deltaljeret billede af, hvordan skolen kommer til at se ud og hvordan den kan bruges i dagligdagen. Den økonomiske ramme er 17 millioner, og denne ramme skal overholdes.

Louise besvarede herefter spørgsmål fra de mange fremmødte, herunder at byggeriet vil være færdigt sommeren 2017. Der var blandt de fremmødte borgere stor tilfredshed med planerne. 

Lasse Breddam fortalte kort om de planer, der har været med at etablere et forsamlingshus. Han måtte oplyse, at Samrådet havde opgivet at få bygget et forsamlingshus i forbindelse med det kommende skolebyggeri. Årsagen hertil var, at der skal være vandtætte skodder imellem skole og forsamlingshus. Samrådet vil dog forsøge at etablere et forsamlingshus i forbindelse med en evt. kommende internetbrugs.  

Bendt Grønborg fortalte om hvor langt Samrådet var kommet med tankerne om en internetbrugs. Herunder er tanken, at den skal etableres sammen med forsamlingshus i det hus, som i dag er DUS-bygning.  Bygningen er på ca. 350 m2, så der vil være plads til både internetbrugs, cafe’ og forsamlingshus.
Bendt fortalte, at en gruppe håndværkere havde vurderet bygningens tilstand. Med det som udgangspunkt skal det herefter beregnes, om det er økonomisk forsvarligt at arbejde videre med at realisere projektet. Per Norup supplerede og oplyste, at der skulle bruges en del penge på taget.
 

Der blev efterfølgende en del drøftelser om bygningen, herunder om denne ikke var i for dårlig stand, til at kunne blive brugt.  

Bendt oplyste videre, at arbejdsgruppen vil udarbejde en deltaljeret vedligeholds- og økonomiplan for istandsættelsen. Herefter vil Samrådet vurderer driftsmulighederne og iværksætte tiltag, der – eventuelt via sponsorstøtte – kan sikre både istandsættelse og fremtidig driftsgrundlag. Først herefter vil endelige afgørelse blive taget, om vi kan etablere internetbrugs og forsamlingshus i DUS-bygningen. 

Ole Schwarz afsluttede mødet med at takke de mange fremmødte og understregede, at Samrådet også fremover ville invitere til borgermøder for på denne måde at holde en god dialog med borgerne i Grindsted og Uggerhalne.