Referat af borgerforeningens generalforsamling 2022

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

28. marts 2022

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

 

Ad 1) Valg af ordstyrer og referent

Charley Pedersen valgt som ordstyrer, Bo Hovgaard Thomasen valg som referent

 

Ad 2) Formandens beretning
Indledningsvist fortalte formanden, at den 14. april fylder borgerforeningen 90 år. Bo Hovgaard Thomasen berettede dernæst, at der siden sidste generalforsamling d. 1. september 2021 kun havde været få aktiviteter. Grundet manglende tilslutning i efteråret var et ERFA-møde for borgerforeningerne rundt om Hammer Bakker, blevet udskudt til foråret 2022. ERFA-mødet var en succes, og der er etableret et samarbejde om blandet andet et fælles arrangement planlagt til sommeren 2022. Grundet Corona-smitte blev et andet arrangement med gåtur/løbetur på banestien mellem Uggerhalne og Attruphøj udsat – foreløbigt til efteråret 2022. Lørdag d. 26. marts afholdte borgerforeningen fastelavnsfest i Grindstedhallen. Vi forventer at 2022 bliver en tilbagevenden til et normalt aktivitetsniveau.

 

Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Maria Jacobsen fremlagde det reviderede regnskab. Grundet aflyste aktiviteter i 2020, besluttede generalforsamlingen i 2021 at 2021 skulle være et kontingentfrit år, hvorfor foreningen kun havde beskedne indtægter i 2021. Dette var årsagen til årets resultat på -37.137 kr. Foreningens økonomi er god – selv med det planlagte underskud i 2021. Under spørgsmål til regnskabet blev det fremhævet der om cirka to år kan tænkes at skulle bruges et større beløb på julebelysningen, der nu er 10 år gammelt, og derfor skal gennemgå reparationer. Generalforsamlingen to regnskabet til efterretning.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2023 blev besluttet som i 2022. kontingentet er således fortsat 150 kr. for husstande med flere beboere, 80 kr. for husstande med én beboer.

 

Ad 5) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Svendsen, Frank Jensen og Marie Louise Geneser var på valg. Frank og Marie Louise blev genvalgt. Birgitte ønskede ikke genvalg. Det var ikke muligt at finde en kandidat til den ledige bestyrelsespost, hvorfor generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at supplere bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen påtænker således en hvervekampagne. Mandatet gælder desuden også for supplering af bestyrelsen med en suppleant.

 

Ad 7) Valg af revisor
Revisorerne Frode Christensen og Ole Schwarz blev genvalgt.

 

Ad 8) Eventuelt

Opfordring til at borgerforeningen satser mest på aktiviteter for børnefamilier i 2022.

Ros til borgerforeningen for initiativet med ERFA-møder med andre borgerforeninger og fælles arrangement.

Samrådet benyttede lejligheden til at invitere til visionsdag for borgerforeningen samt alle andre foreninger.

Opfordring til at benytte de gode muligheder for økonomisk støtte, kommunen tilbyder for tiden til fx arrangementer målrettet mod børnefamilier. Det er en mulighed for at tænke på lidt større aktiviteter, end der ellers er mulighed for.