Hyggelig aften med Pretenders den 20. maj 2022

Kulturhuset KBHB bag Grindstedhallen:

HYGGELIG AFTEN MED PRETENDERS

Pris 250,- for dejlig buffet fra Gæstgivergården plus musik

Mødetidspunkt kl. 18.30, dørene åbnes kl. 18.00

Musikken spiller fra kl. 20.00 – 22.00

Fadøl, vin kaffe og vand sælges til rimelige priser.

Arrangør er Samrådets Kulturudvalg – billetter fås hos

• Ellen Høgh, Tranevej 6, Grindsted, tlf. 61992302

• Birthe Søborg, Hüttel Sørensenvej 123, Vodskov, tlf. 21600094

• Helle Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 26958512

• Villy Nielsen, Tennisskoven 26, Hjallerup, tlf. 61163930

• Ole Schwarz, Høgevej 6, Grindsted, tlf. 23923068

Referat af borgerforeningens generalforsamling 2022

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og omegn

28. marts 2022

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

 

Ad 1) Valg af ordstyrer og referent

Charley Pedersen valgt som ordstyrer, Bo Hovgaard Thomasen valg som referent

 

Ad 2) Formandens beretning
Indledningsvist fortalte formanden, at den 14. april fylder borgerforeningen 90 år. Bo Hovgaard Thomasen berettede dernæst, at der siden sidste generalforsamling d. 1. september 2021 kun havde været få aktiviteter. Grundet manglende tilslutning i efteråret var et ERFA-møde for borgerforeningerne rundt om Hammer Bakker, blevet udskudt til foråret 2022. ERFA-mødet var en succes, og der er etableret et samarbejde om blandet andet et fælles arrangement planlagt til sommeren 2022. Grundet Corona-smitte blev et andet arrangement med gåtur/løbetur på banestien mellem Uggerhalne og Attruphøj udsat – foreløbigt til efteråret 2022. Lørdag d. 26. marts afholdte borgerforeningen fastelavnsfest i Grindstedhallen. Vi forventer at 2022 bliver en tilbagevenden til et normalt aktivitetsniveau.

 

Ad 3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Maria Jacobsen fremlagde det reviderede regnskab. Grundet aflyste aktiviteter i 2020, besluttede generalforsamlingen i 2021 at 2021 skulle være et kontingentfrit år, hvorfor foreningen kun havde beskedne indtægter i 2021. Dette var årsagen til årets resultat på -37.137 kr. Foreningens økonomi er god – selv med det planlagte underskud i 2021. Under spørgsmål til regnskabet blev det fremhævet der om cirka to år kan tænkes at skulle bruges et større beløb på julebelysningen, der nu er 10 år gammelt, og derfor skal gennemgå reparationer. Generalforsamlingen to regnskabet til efterretning.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2023 blev besluttet som i 2022. kontingentet er således fortsat 150 kr. for husstande med flere beboere, 80 kr. for husstande med én beboer.

 

Ad 5) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmerne Birgitte Svendsen, Frank Jensen og Marie Louise Geneser var på valg. Frank og Marie Louise blev genvalgt. Birgitte ønskede ikke genvalg. Det var ikke muligt at finde en kandidat til den ledige bestyrelsespost, hvorfor generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at supplere bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen påtænker således en hvervekampagne. Mandatet gælder desuden også for supplering af bestyrelsen med en suppleant.

 

Ad 7) Valg af revisor
Revisorerne Frode Christensen og Ole Schwarz blev genvalgt.

 

Ad 8) Eventuelt

Opfordring til at borgerforeningen satser mest på aktiviteter for børnefamilier i 2022.

Ros til borgerforeningen for initiativet med ERFA-møder med andre borgerforeninger og fælles arrangement.

Samrådet benyttede lejligheden til at invitere til visionsdag for borgerforeningen samt alle andre foreninger.

Opfordring til at benytte de gode muligheder for økonomisk støtte, kommunen tilbyder for tiden til fx arrangementer målrettet mod børnefamilier. Det er en mulighed for at tænke på lidt større aktiviteter, end der ellers er mulighed for.

 

Borgerforeningen holder fastelavnsfest den 26. marts 2022 i Grindstedhallen

Så blev det endelig fastelavn
Og efter knapt to år med restriktioner, samt aflysninger af vores sædvanelige arrangementer, trænger vi alle vist til lidt fest, farver og hygge.
Derfor vil borgerforeningen gerne, traditionen tro, invitere til fastelavnsfest i Grindstedhallen
Lørdag den 26 marts, kl 14:00-17:00.
Prisen er 30 kr. per deltagende barn inkl. fastelavnsbolle, slik og en sodavand/saft.
Voksne deltager gratis og kan købe fastelavnsboller, kaffe/te m.m. i kiosken.
Der vil i løbet af arrangementet være underholdning, samt præmier til vores kattedronninger- og konger. Derudover vil der være en præmie for bedste kostume blandt børnene.
Vi glæder os til en eftermiddag med en masse sjov, hygge og flotte kostumer.
Borgerforening for Grindsted, Uggerhalne og omegn

Samrådet holder generalforsamling d. 25. oktober 2021

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne afholder ordinær generalforsamling mandag, den 25. oktober 2021i Kultur- og borgerhuset i Grindsted.

Vi starter med spisning kl. 18.00. Hvis du vil deltage i spisningen, beder vi om, at du tilmelder dig hos formanden på 2392 3068 eller til oleschwarz@stofanet.dk

Kl. 18.30 overrækker vi Årets Pris (2019 og 20) til vinderen af den lokale konkurrence om det gode og smukke byggeri og det gode byrum.
Det er 7. gang, at vi overrækker denne pris til et smukt byggeri eller et smukt renoveret hus i Grindsted eller Uggerhalne.

Selve generalforsamlingen gennemfører vi fra kl. 18.45 – 19.45.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne – som du kan finde på vores hjemmeside: www.hammernyt.dk

Formanden aflægger beretning om det overordnede arbejde i Samrådet, og projektlederne for udvalgene vil efterfølgende berette om, hvad der er sket i årets løb i de enkelte udvalg.

Der er følgende faste udvalg: Ungeudvalg, Kulturudvalg, Cykelsti, Lokalhistorie, Byudvikling, PR-gruppen, Grønt Hold, Hjemmeside og Skoleudvalg.
Efter generalforsamlingen bliver der mulighed for at drøfte Samrådets kommende opgaver.

Vi afslutter mødet med, at Svend Klitgaard fra Aalborg kommunes Parkforvaltning kommer og fortæller om den forvandling der er sket i Hammer Bakker samt hvad fremtiden bringer.
Afslutning ved formanden.
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen