Jule- og Nytårshilsen

TIL BORGERNE I GRINDSTED og UGGERHALNE

Samrådet siger tak til borgerne i Grindsted og Uggerhalne for den store opbakning til vore aktiviteter i det år, der er på vej til at rinde ud!

Vi har tumlet med mange forskellige arbejdsopgaver i årets løb, nogle har været arbejdstunge andre lettere, nogle meget synlige og andre mindre synlige, men alle har krævet, at vi tror på, at vi kan forandre og forbedre vores lokalsamfund.                                                                                                                                          

Når vi tænker tilbage på 2016, dukker mange ting op:

 • Kampen om vores cykelsti blev vundet i 2015, i 2016 anlagt og indviet af borgmester og rådmand med deltagelse af et stort antal borgere – tak for det!
 • Skolen fik igangsat sit renoveringsprojekt og forventer at flytte ind i marts; indvielsen planlægges til august  2017. Samrådet  har været repræsenteret i byggeudvalget.
 • Kultur- og Borgerhuset, den gamle DUS-bygning, er nu overdraget til Samrådet. Tegninger og tilbud er indhentet, vi arbejder nu på at få godkendt vedtægter for huset, herefter kommer det tunge arbejde med få økonomien på plads.
 • Vi forventer at holde et Åbent Hus i DUSSEN i febraur med et efterfølgende orienteringsmøde.
 • Vi har her i 2016 fået opsat 5 flotte byporte, der blev indviet sammen med cykelstien. Vi arbejder på at få opsat 3 små ”HammerHatte” ved hver byport  for at skabe sammenhæng.
 • Vi har etableret det ”Grønne Hold”, som vil stå for græsslåning mv. ved byportene i Mosen etc.
 • Vi har arbejdet hårdt på at få projektet om de nye udstykninger øst for Tranevej godkendt. Det har stået på meget længe, og lodsejeren og Aalborg kommune forventer nu, at lokalplanen bliver færdig i 2017.
 • Vi fik atter sat nissehuer på vore paddehatte (HammerHattene) i Grindsted og Uggehalne. Vi fik samme dag afsløret vore 5 betonkreationer, som skal stå ved gadekæret .
 • Vi har i november etableret et nyt udvalg, KULTURUDVALGET, som skal koordinere eksisterende aktiviteter og igangsætte nye. Det bliver spændende hvad 2017 vil bringe, også i denne forbindelse.
 • Vi har etableret et samarbejde med Grindsted Skole om et kunstprodukt, der skal opsættes ved skolen mod Uggerhalnevej. Vi har fået bevilget 150.000 kr. hertil. Claus Ørntoft, som skal stå for udsmykningen, vil sammen med skolen og kulturudvalget udarbejde et kunstværk formentlig i granit, som efter sommerferien kan blive indviet sammen med skolens nybygning.
 • Samrådet vil som i de sidste 3 år præmiere det bedst renoverede hus i 2016; præmien vil bliver overrakt på Samrådets generalforsamling  den 9. maj 2017.
 • Vi har fået opsat lys på de 3 baner oppe på sportspladsen ( BMX-, Skater- og Beachvolleybane). Så kan de også bruges i den mørke tid.
 • Ungeudvalget vil i 2017 arbejde for, at der bliver etableret en legeplads for de mindste ved Sognegården.
 • Vi fik renset gadekæret; det er vores håb at dette område, når betonkreationerne bliver færdigmonteret efter Nytår, vil blive et åndehul for byens borgere.
 • Vi fik i 2015 opsat hegn omkring Mosen med 2 porte, så man kan gå igennem Mosen ad en ”klippet” sti. Det Grønne Hold vil sikre bedre klipning og dermed tydligere stiforløb.
 • Der er skrevet flere spændene historiske artikler fra og om lokalområdet på bl.a. hammernyt.dk og i HammerNyt.
 • Hjemmesiden er blevet opdateret, og vi håber, at den kan blive en fælles indgang til byens foreninger og organisationer.
 • Vi har etableret et PR-udvalg, som skal arbejde på at synliggøre  vores dejlige lokalområde over for borger uden for vores byer – vi skal sikre nye familier, ikke mindst af hensyn til skolen.
 • Skoleudvalget blev etableret for et par år siden; i 2016 har vi afviklet 3 møder dels med skolens ledelse dels med skolebestyrelsen. Formålet er at bidrage til styrket dialog og dermed koordinering og synliggørelse af områdets ressourcer på skole- og institutionsområdet.
 • Samrådet har i de sidste 3 år afviklet borgermøder for at synliggørede de opgaver, vi arbejder med samt for på denne måde få en dialog herom og indspark til nye. I foråret 2017 vil vi indkalde til et Visionsseminar med fokus på fremtiden for vores lokalsamfund.
 • Vi er fortsat med i Projekt Hammer Bakker, som styres af de 6 samråde omkring bakkerne. Her har vi fået overdraget Vandtårnet i Hammer Bakker. Det vi vil lave til et udsigtstårn med egen organisation.
 • Vi er kommer med i et nyt projekt LANDSBYKLYNGER, som skal sætte forkus på byerne omkring Hammer Bakker, herunder på hvordan vi kan udveksle viden og ideer mellem de 6 samråd om fortsat udvikling i vores område.
 • Samrådet har i forbindelse med det store ridestævne ved Helgstrand ( Equitour Aalborg 2017) været til informationsmøde herom. Denne information har vi i november videregivet til vore foreningerne. De skal  forberede sig på at blive indkaldt til et planlægningsmøde med Helgstrand om hvor mange ressourcer hver forening kan fremkomme ved afvikling  af stævnet (antal frivillige, hvor mange timer man kan tilbyde og til hvilke opgaver). Dette kan blive en god måde for vort foreningsliv til at skaffe sig ekstra penge.

Det var de mest synlige opgaver, som Samrådet har arbejdet med i 2016. Vi ser frem til 2017, der kommer til at byde på mange spændende udfordringer, som vi glæder os til at tage fat på.

 Samrådet ønsker dig og din familie en Glædelig Jul og et Lykkebringende Nytår!