En kort status på tiltag i Hammer Bakker

Det er sikkert bekendt, at den nye bålhytte nu er opført ved shelterpladsen. Der resterer nu at få genetableret bålpladsen øst for bålhytten, som har været fjernet midlertidigt i forbindelse med opførslen af bålhytten. Vi synes, at den nye bålhytte er blevet rigtig flot og ser frem til den officielle indvielse i den kommende weekend.

I forbindelse med konvertering af plantagen har vi i vinter afrømmet førne, som er det tykke lag af delvist omsatte grannåle, blade, mos mm., der mange steder forhindrer nøjsomme arter som lyng, djævelsbid, guldblomme mm. i at spire.

Afrømning af førne har været succesfuldt og vi kan allerede nu finde små fremspirede planter såsom hedelyng (se foto 3856). Men for at booste den positive udvikling endnu mere har vi i samarbejde med et par lokale landmænd høstet nogle meget blomsterrige marker og spredt det afhøstede materiale udover konverteringsarealerne (foto 3880 og 3853).

 

Foto 3834

Foto 3880

Foto 3853

Foto 3856

Spredning af frø forventes at medføre en mere varieret flora, samt sikre levesteder for områdets rige insektliv såsom sommerfugle, græshopper, køllesværmere mm. (foto 3834 = Seksplettet Køllesværmer i Hammer Bakker).

De græssende dyr er blevet suppleret med fire hopper fra Den Danske Naturfondsprojekt ved Bøtø. Supplementet af hopperne er lavet dels for at øge græsningstrykket, men også for at få lidt variationen i forhold til alder/fysik og dermed bedre dynamik i flokken.

Den endelige beslutning om konkret hegning i den vestlige del af projektområdet er udskudt til næste år, men vi går videre med dialog med de lodsejere, hvis jord grænser direkte op til Den Danske Naturfonds arealer, for at få fastlagt detaljerne om hegnets placering, klaplåger m.m. Og der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen og de nødvendige myndighedsgodkendelser. Der bliver tale om et lavt, almindeligt landbrugshegn, som ikke forhindrer vildtets frie bevægelighed.

For Hærvejens vedkommende er vi fortsat i gang med at kigge på en omlægning af vandreruten, så den kommer til at følge den gamle kongevej på et længere stræk end på nuværende tidspunkt. Her tager vi som lovet kontakt til de tre berørte lodsejere for at få deres accept af et nyt forløb af vandreruten over deres ejendomme.

Vi ønsker at fokusere publikumstrykket til den østlige del, og vi vil over de næste måneder opdatere friluftsforholdene i østdelen. Vi afmærker flere stiruter, så det bliver lettere at finde rundt, vi vil etablere skilte og producere vandretursfolder med tydelige ejerskabsmarkeringer og forklaring af færdselsreglerne, så der ikke kan være tvivl om, hvad der er privat og hvad der er fondsejet, og hvad man må på de forskellige arealer. Der vil blive opsat bænke (udskårne stammer) for at muliggøre mindre hvilesteder i området. Samtidig vil der på Naturfondens areal blive anlagt p-plads ved Vandstedvej (den tidligere læsseplads) og p-arealet ved jagthytten ved Torndal vil blive saneret med mere grus. I forhold til det tidligere foreslåede mødested ved Torndal, har vi lyttet til bekymringerne og flyttet bålhytte og shelterplads ind i terrænet, så der er mere end 400 m til nærmeste beboelse. Vi arbejder med et forslag fra firmaet Rabølle, som står bag opførelsen af den ny bålhytte ved den eksisterende shelterplads. Her og nu afventer vi myndighedsbehandling af den ny plads.

Venlig hilsen
Svend Klitgaard Lassen

Skov- og landskabsing.
Natur, BL

By og Land
Aalborg Kommune

Til Hammer Bakker Naturråd