Referat fra Borgermøde i Sognegården

Mere end et halvt hundrede borgere deltog i Borgermødet den 12. maj i Sognegården i Grindsted og bidrog med spørgsmål og kommentarer til en informativ aften. Der var fire emner på dagsordenen: Cykelsti, fusionsklubben GIF, skolebyggeri og Kulturhus.

Projektleder Charlotte Kragh-Pedersen fra By- & Landskab i Aalborg Kommune gennemgik cykelstiforløbet. Hun fortalte om processen med at få etableret cykelstien og nævnte bl.a., at der har været få efterfølgende lodsejermøder, som har udmøntet sig i mindre justeringer af cykelstitraceet. Hun mente ikke, at ændringerne ville påvirke cykelsikkerheden.   
Ved hjælp af oversigtskort blev traceet gennemgået i detaljer: Hvor cykelstien er cykelbane, enkelt- og dobbeltrettet, hvor der bliver krydsningshelle og ”bump” mm. 

Norman Kristiansen fortalte om baggrund for fusion af GIF og GSK til den nye GIF (Grindsted & Uggerhalne Idrætsforening) og om hvordan den nye GIF er organiseret med en Hovedbestyrelse og afdelingerne: Badminton, Fodbold, Gymnastik Floorball og Håndbold. Knæk og Bræk til den nye idrætsforening!

Skoleleder Søren Kold Madsen berettede om det arbejde, der lige nu pågår med byggeriet: Fundamentet er sat, gulve er ved at blive støbt og murene vil være rejst inden sommerferien. Der vil være rejsegilde efter sommerferien. Arbejdet med at planlægge nybyggeriet har været omfattende og kræver fortsat mange ressourcer og overvejelser, pt. drejer det sig om det kommende møblement, som bliver væsensforskellig fra det eksisterende.

Der var mange klapsalver til Charlotte, Norman og Søren.

Ole Schwarz og Bendt Grønborg gennemgik baggrunden for, at DUSSEN er valgt som Kulturhus – byernes nye forsamlingshus. Etableringsomkostningerne blev gennemgået, de lander på den gode side af ½ million kroner og skal skaffes via fonde, puljer og private donationer.  Der var undervejs en livlig debat med mange spørgsmål og kommentarer. Der kom ideer frem til, hvad huset kan anvendes til. Der var en del konklusioner, bl.a. at der bør laves en spørgeskemaundersøgelse om ønsker og behov til Kulturhuset.

Ønsker du at læse hele referatet fra mødet, skal du klikke her