Vedtægter

Vedtægter for Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er „Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn“. Borgerforeningens adresse er hos den til enhver tid værende formand. Foreningens geografiske område er Hammer Sogn (anno 2003).

§ 2 FORMÅL
Borgerforeningens formål er at fremme lokalbefolkningens trivsel og samhørighed. Dette gøres ved at:
1) Varetage lokalsamfundets interesser over for offentlige myndigheder.
2) Virke for løsning af fælles opgaver og problemer.
3) Forestå aktiviteter og arrangementer, som sigter mod gode fælles oplevelser for områdets beboere.
4) Fungere i samarbejde med områdets øvrige foreninger og interessegrupper.

§ 3 MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver husstand i foreningens geografiske område (Hammer Sogn). Desuden kan personer, der har tilknytning til området, optages, men dette skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen. Indmeldelse i borgerforeningen kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Ved indmeldelse udleveres borgerforeningens vedtægter samt medlemskort mod betaling af årets kontingent.
Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse herom til formanden.
Ved kontingentrestance slettes et medlemskab automatisk.

§ 4 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er borgerforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Formanden er ansvarlig for indkaldelsen, som – senest 14 dage før afholdelsen – sker ved offentlig avertering og/eller skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
2) Formandens beretning
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af 3 (henholdsvis 4) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således, at der afgår skiftevis 3 det ene år og 4 det følgende. 2 suppleanter kan vælges til bestyrelsen for et år ad gangen. Suppleanterne kan deltage i bestyrelses- og stormøder.
Valgbar til bestyrelsen er enhver myndig person, som er medlem af foreningen og har fast bopæl i området. To revisorer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift.

§ 5 BESTYRELSE
Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse, der har ret og pligt til at disponere på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens vedtagelser. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter derefter selv sin forretningsorden Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen holder møder efter behov, som minimum 3 årlige bestyrelsesmøder og 2 stormøder, hvor hjælperne og repræsentanter også kan deltage. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 af de valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der føres en forhandlingsprotokol, hvori beslutninger indføres efter hvert møde.
Bestyrelsen kan til varetagelse af nærmere definerede opgaver eller funktioner, der tjener foreningens formål, nedsætte udvalg. Til deltagelse i udvalgsarbejde udpeges som hovedregel medlemmer med særlig interesse for – eller kvalifikationer til – pågældende arbejde. Dog kan der, hvis udvalgets kommissorium taler for det, udpeges kvalificerede deltagere uden for medlemskredsen.

§ 6 ØKONOMI
Borgerforeningens økonomi bygger på salg af medlemskab, overskud fra aktiviteter og arrangementer, samt eventuelle tilskuds- og fondsmidler fra anden side. Kassereren har ansvaret for opkrævning af kontingent. Bestyrelsen er ansvarlig for borgerforeningens økonomi og kan ikke indgå forpligtigelser, hvorved medlemmerne forpligtes udover kontingentet. Borgerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at føre borgerforeningens regnskab forsvarligt samt udarbejde årsregnskab. Årsregnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision.
Ved foreningens opløsning tilgår dens midler formål, som generalforsamlingen vedtager. Midlerne må ikke tilfalde enkeltpersoner.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden. Generalforsamlingen skal bekendtgøres på ansvarlig måde 14 dage før afholdelsen. Afholdelse skal finde sted inden 6 uger fra anmodningens modtagelse.

§ 8 AFSTEMNINGSREGLER
Stemmeret gives først efter 30 dages medlemskab.
Hver husstand har 1 stemme, der afgives ved personligt fremmøde. Der kan ikke benyttes nogen form for fuldmagt ved stemmeafgivning. Afstemning sker ved almindelig håndsoprækning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og foreningens opløsning (se §§ 9 og 10).

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af foreningens love kan finde sted på den ordinære generalforsamling (tidligere 2 generalforsamlinger) – og forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 10 OPLØSNING
Opløsning af borgerforeningen kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum – og opløsningen skal være på dagsordenen.
Vedtagelse af foreningens opløsning kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 11 IKRAFTTRÆDELSE
Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 1932, med ændring på generalforsamling i 1977, 1985, 1989, 1990, 2000, 2001, 2003, 2010, 2011 og 2023.
Underskrevet af den samlede bestyrelse:
Bo Hovgaard Thomasen
Lykke Overgaard Bitsch
Karina Christensen
Marie Louis Geneser
Frank Jensen
Vibeke Kristensen
Anne Sofie Birk