1 24 25 26

GUS nyhedsbrev

Lidt nyt fra dit Samråd:

Først vil jeg gerne have love til at ønske alle et Godt Nytår!

Samrådet arbejder for, at vores lokalområde er et aktivt og godt sted at bo, og her er der heldigvis mange andre organisationer som f.eks. Borgerforening og idrætsforeninger, skole, institutioner m.fl., der gør et stort arbejde.

Samrådet forsøger at koordinere tingene overordnet og tage dialogen herom med kommunen.

Ungeudvalg:

Her arbejder man p.t. med et temamøde om børn og unge i vort lokaleområde.

Skolen og skolebestyrelsen og hermed børnehaven og DUS 1 og 2, idrætsklubberne, dagplejen og FDF har alle givet tilsagn om at være med til en temaaften først i det nye år.

Her vil vi sætte fokus på hvilke tilbud, vores børn og unge har eller måske mangler, herunder samarbejdet mellem de forskellige organisationer.

Vi glæder os til at få denne drøftelse.

Der har været et ønske om en skateboard-rampe ved vores nye multibane. Ungeudvalget har søgt om midler til en sådan rampe og vi afventer svar.

Ungeudvalget har forsøgt via dialog med Aalborg kommune, at få opnormeret vores ungdomsklub således, at der kunne blive 2 åbningsaftner hver uge. I 2012 fik klubben nogle ekstra penge til at lave nogle flere aktiviteter for, men vi har fået afslag på flere åbningstimer end den nuværende ugentlige i 2013.

Projekt Hammer Bakker

De 6 Samråd omkring Hammer Bakker har etableret dette projekt.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra disse Samråd, og der er valgt en formand. Projektet får nu støtte fra Aalborg kommune m.fl. til de aktiviteter, der afvikles. Se herom på Hammer Bakkers hjemmeside: www.oplevhammerbakker.dk,

Først i det nye år har projektets 3 arbejdsgrupper: Sundhed, Natur og Historie bedt Aalborg kommune om et møde, idet der i 2012 er fremkommet mange ønsker, som vi nu må have afklaret!

Byudviklingsudvalg:

Vi har haft et møde med stadsgartneren og et par af hendes folk om en lang række forhold, som Samrådet arbejder med. Bl.a. ønskede vi at drøfte situationen ved gadekæret i Grindsted.

Det har vist sig, at renovering af gadekæret trækker ud. Dette skyldes at der er et massiv bestande af Japansk Pilurt. Denne plante er uønsket i den danske natur. Kommunen har derfor forsøgt at bekæmpe pilurten ved hjælp af UV-sikker plastafdækning. Processen har taget lang tid uden p.t. at være afsluttet. Efterhånden som pilurten forsvinder, vil kommunen fjerne afdækningen, så indgrebet virker mindre markant. Der er p.t. efterplantet på en del af det tidligere afdækkede område.

Der arbejdes også på at forbedre indsynet til gadekæret ved at beskære opvæksten ud mod Espelunden.

Samrådet og borgerforeningen har overfor stadsgartneren udtrykt et ønske om, at lave en lille indvielse af området, når dette er helt færdigt.

Samrådet drøftede ligeledes renoveringen af moseområdet øst for Kornelparken med stadsgartneren, endvidere etablering af byporte, renovering af rundkørslen nord for Uggerhalne, fartdæmpende foranstaltninger gennem Grindsted, cykelstiproblematikken, affaldsbeholdere ved flere busstoppesteder i Grindsted og Uggerhalne mm. Vi vender tilbage med flere informationer om resultatet af drøftelserne her på hjemmesiden.

Byudviklingsudvalget har længe arbejdet med ønsker om flere udstykninger i vore byer. Årsagen hertil er, at vi i Samrådet ønsker at vore byer skal udvikle sig. Vi har derfor haft et par møder med repræsentanter fra Teknisk forvaltning, og har efter aftale fremsendt vores ønsker herom til Teknisk forvaltning, således at disse kan blive medtaget i den kommende kommuneplan.

Det drejer sig primært om, at få accept af udstykninger af nye parceller øst for Tranevej.

Processen om den forventede besparelser på Metrobus 1

(Grindsted og Langholt)

Det har været en spændende og heftig proces, som vi har valgt at køre sammen med Langholt Samråd (fælles problemstilling).

Da vi fik kendskab til kommunens forslag til besparelser på vores busdrift, tog vi kontakt til daværende fungerende borgmester Thomas Kastrup-Larsen og efterfølgende til fungerende rådmand Hans Henrik Henriksen, hvor vi gav udtryk for vores utilfredshed. Heri bad vi om at få en dialog med kommunen om de forventede besparelser.

Efterfølgende har der været underskriftindsamlinger i både Grindsted og Langholt, og vi fik bragt flere artikler i ugeaviserne om vores utilfredshed med de foreslåede besparelser.

Efter første behandling i byrådet reducerede politikkerne den forventede besparelse med 50 %. Primo oktober skrev vi til samtlige politikere i udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, om vores utilfredshed.

Vi aftalte med kommunens embedsmænd et møde (den dialog, som vi havde bedt om) og før dette blev afviklet, havde vi indkaldt til et formøde med repræsentanter fra Langholt og Grindsted/Uggerhalne.

På det efterfølgende møde med kommunens embedsmænd udtrykte vi et klart ønske om at bibeholde både aften- og weekenddriften.

Vi gik fra mødet med den forventning, at der ikke blev rørt ved afgangene i dagtimerne og at aften- og weekenddriften skulle fortsætte ved hjælp af en minibus, der skulle køre i timedrift. Bussen skulle så koordinere sine afgange med metrobus 1. ved Vodskov Kirke.

Vi har fået bekræftet, at kommunen fortsat arbejder ud fra denne plan.

Vi siger tak for opbakningen til denne proces!

Trafiksikkerhed

Aalborg kommune har indkaldt samrådene til et møde om trafiksikkerhedshandlings-planen for hele kommunen her i januar 2013. Der deltager 2 repræsentanter fra Samrådets Cykelstiudvalg her.

Med venlig Hilsen, Ole Schwarz, Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne

OktoberNyt fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Gadekæret

Vi har igennem længere til haft kontakt med Parkforvaltningen om gadekæret i Grindsted. Her oplyser embedsmænd, at der, efter oprensning og fældning af bevoksning omkring gadekæret, har været en længere stilstandsperiode. Baggrunden er, at der forekommer en massiv bestand af Japansk Pileurt, som er en uønsket art i den danske natur. Parkforvaltningen har derfor forsøgt at bekæmpe denne pileurt ved hjælp af UV-sikker plastafdækning. Processen har taget tid og er endnu ikke afsluttet.

Parkforvaltningen oplyser, at når de uønskede planter er fjernet, bliver der dels etableret en afskærmende buskbeplantning mod grundejerne dels gennemført en sidste finish ved gadekæret. Parkforvaltningen regner med at beplantning kan foretages i vinterhalvåret.

Herudover har Parkforvaltningen oplyst, at der i år er bevilliget midler fra Sundhed og Bæredygtig Udvikling til renovering af endnu en lille sø i Grindsted. Det må være den, vi kalder mosen, der ligger lidt syd/øst for Kornelparken. Dette arbejde forventes gennemført i perioden oktober 2012 – april 2013.

Vedrørende busdrift

Der har været en del skriverier om de besparelser, som Aalborg Kommune skal foretage i forbindelse med det kommende budget.

Vi har i Samrådet forståelse for, at der skal ske besparelser, men vi har skrevet til de kommunale top- politikere, at vi ikke kan acceptere, at der skæres i busdriften til og fra Grindsted om aftenen og i weekender. Vi har i denne forbindelse arbejdet tæt sammen med samrådet i Langholt, og vi håber på, at embedsmænd og politikere i Aalborg Kommune har hørt og forstået de indvendinger, vi er fremkommet med.

Hjemmeside

www.hammernyt.dk har ligget brak i et stykke tid. Vi arbejder kraftigt på, i et tæt samarbejde med borgerforeningen, at få etableret en ny, idet vi mener, at det er vigtigt for vort lokalsamfund, at borgere og kommende borgere let kan finde opdaterede informationer om områdets aktiviteter. Vi forventer, at en ny hjemmeside er klar i løbet af efteråret. I vil høre nærmere herom.

Velkomstfoldere

Når hjemmesiden fungerer, udarbejder vi en velkomstfolder til kommende borgere til vores område, så de hurtigt kan få et overblik over muligheder og aktiviteter i det lokalsamfund, som de påtænker at flytte til.

Byudvikling

Her arbejder vi fortsat med at få etableret en eller flere udstykninger, så der kan udbydes nye parcelhusgrunde. Det er vigtigt, at der sker en udvikling i vort lokalsamfund også af hensyn til vores skole, som vi skal gøre alt for at bevare.

Cykelstier

Cykelstiudvalget arbejder hårdt på at få etableret cykelsti mellem Grindsted og Vodskov. Der har været afholdt en række møder og kontakter med embedsværket i Aalborg Kommune og med politikere. Der er udarbejdet planer og priser, der er argumenteret for vores behov for cykelsti på denne farlige skolevej mellem Grindsted, Uggerhalne og Vodskov. Måtte politikerne komme til fornuft og finde penge til den stump skolevej!

Lokalhistorie

Denne projektgruppe arbejder med at beskriver Grindsted, Uggerhalne og omegns lokalhistorie. Det sker ved interview med spændende og vidende personer i vores lokalsamfund og ved at indsamle materiale, der kan være med til at belyse historien. Det er et omfattende projekt, som komme til at løbe over en længere periode.

Forskønnelsesudvalget

Denne projektgruppe arbejder med flere forskellige projekter, som skal være med til at forskønne og pege på forskønnelsesmuligheder i vores lokalsamfund. Du kan læse mere et af projekterne her i bladet.

Projekt Hammer Bakker

Er et samarbejdsprojekt mellem de Samråd der ligger omkring Bakkerne. Prøv at gå ind på hjemmesiden www.oplevhammerbakker.dk og læs mere herom.

Ungeudvalget

Arbejder med aktiviteter, som tilbydes de unge, og som ikke varetages af vores velfungerende idræts- og aktivitetsforeninger. En udvidelse af ungdomsklubbens åbningstider er på dagsordenen lige nu. Vi påtænker, at lave en temadag i slutningen af 2012, for de foreninger/organisationer, der arbejder med børn og unge for at se, om der er ting, der kan gøres bedre.

Ja, det var lidt nyt fra Samrådet i Grindsted og Uggerhalne Har du spørgsmål eller måske lyst til at deltage i en af arbejdsgrupperne – så skal du bare kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Ole Schwarz
Formand for Samrådet i Grindsted og Uggerhalne
Høgevej 6,  9310 Vodskov
Tlf. 9638 6858
Mobil 2392 3068
Mail: oleschwarz@stofanet.dk

Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt

Fremtidig busdrift til Grindsted/Uggerhalne og Langholt

Samrådene i Langholt og Grindsted/Uggerhalne har over en længere periode arbejdet for at mindske generne ved besparelser på bybusruterne til henholdsvis Langholt og Grindsted & Uggerhalne. Senest har der været forhandlinger med busplanlæggere fra Aalborg Kommune om besparelser på busruterne. Karina Søborg Madsen, formand for Langholt Samråd, giver en status på disse forhandlinger.

Den 31. oktober afholdt Langholt og Grindsted/Uggerhalne/ Samråd møde med busplanlæggere fra Aalborg Kommune. Samrådene havde bedt om mødet med henblik på at drøfte udmøntning af den besparelse på rute 1C og L, som byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret. Samrådene havde i forbindelse med budget-forhandlingerne reageret med kraftige protester både gentagne skriftlige henvendelser, underskriftsindsamling og fremmøde ved budget-forhandlingerne samt via artikler i flere medier. Den indsats førte til en halvering af besparelsen, som nu skal konkretiseres i ændringer i den aktuelle busdrift.

På mødet den 31.10. blev det fastlagt, at al tanke om ikke at servicere Grindsted og Langholt med busdrift i weekend og aftentimerne nu er taget af bordet. Det, der nu regnes på, er alternative løsninger til tomme eller næste tomme store busser.
Der er aktuelt to løsninger i spil. Begge tager udgangspunkt i en omlægning af busruterne om aftenen og i weekenden til ikke at køre omkring St. Tingbakke begge veje, men kun den ene vej og i stedet lave buskørsel via Kirkevej på de nævnte tidspunkter den ene vej (altså ikke i skoletid og myldre-trafiktid).
Dette skal så kombineres med enten en minibus, der afhenter/afleverer passagerer ved kirken som, skal med en stor bus til Aalborg eller kommer med en stor bus fra Aalborg og skal videre til Langholt eller Grindsted. Det vil betyde et skift for disse passagerer til en anden bus, men ingen ventetid og en garanti for, at den store bus og minibussen afventer hinanden.
Et andet alternativ er telebus på den omtalte strækning fra kirken til Langholt/Grindsted.
 
Der regnes som sagt på disse løsninger. Samrådene har gjort klart, at vi ikke ønsker telebusløsningen, men også at vi naturligvis er indforstået med, at der ikke kan fortsættes som nu med mange tomme busser. Der vil derfor blive iværksat optælling af antal passagerer på de berørte strækninger med henblik på at kvalificere grundlaget for ændringer af busforbindelserne. Ligeledes vil der på baggrund heraf, blive taget stilling til, hvorvidt der fortsat skal være afgange i samme ydertidspunkter som nu.

Planlæggerne har i denne uge møde med Vodskov Samråd, som pga. omlægningerne i selve Vodskov også skal tages med i en høring. Langholt og Grindsted/Uggerhalne Samråd har rettet henvendelse til Vodskov Samråd med håb om, at Vodskov Samråd, på samme vis som Langholt og Grindsted/Uggerhalne Samråd, vil gå konstruktivt ind i drøftelserne af omlægningen på busruterne, sådan at der kan sikres en fortsat fornuftig betjening af Langholt og Grindsted.
Langholt og Grindsted/Uggerhalne Samråd følger fortsat op på sagen med dialog med planlæggerne med henblik på at minde dem om vores ønsker og behov. Sagen er på udvalgsmøde den 28.11. 2012. De konkrete ændringer forventes fastlagt og besluttet i starten af 2013.

Karina Søborg Madsen
Formand Langholt Samråd

Idekonkurrence om Byporte

Idekonkurrence om Byporte i Grindsted & Uggerhalne

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne vil gerne have opstillet byporte ved indfaldsvejene til Grindsted og Uggerhalne; har du en god ide til, hvordan en byport skal se ud? Samrådet inviterer hermed borgerne til at deltage i en idekonkurrence herom.

Baggrunden for Samrådets bestræbelse på at etablere byporte er del af et generelt arbejde på at forskønne vore byer; vi ønsker med en indbydende byport at byde kørende og gående velkommen til Grindsted og Uggerhalne, to levende landsbyer i nordkanten af de smukke Hammer Bakker.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne har forsøgsvis spurgt dele af det politiske niveau i Aalborg Kommune, om det er muligt at få tilladelse til at etablere byporte. Svaret lyder, bring ideen frem, kom med forslag.

”Vi synes, at borgerne bør være med til at kommer med forslag til udformningen af byporte”, vi tror, at der blandt områdets beboere findes mange kreative og gode ideer, udtaler formanden for Samrådet, Ole Schwarz. ”Det er vigtigt at få gode ideer frem, som Rådet kan arbejde videre med, derfor indbyder vi til en idékonkurrence om sagen”.

Samrådet forestiller sig, at der i Grindsted skal opstilles byport ved Espelunden, ved Hammervej og ved Uggerhalnevej. I Uggerhalne i begge ender af Grindstedvej.

Beskriv/tegn dit gode forslag og send det til Jørn Toldbod, Skovskellet 5, Uggerhalne, 9310 Vodskov (ajtoldbod@stofanet.dk ). Samrådet skal have dit forslag senest 15. december.

Samrådet vil blandt forslagene præmiere to forslag, som Rådet anser for at have en sådan beskaffenhed, at forslagene, efter eventuel viderebearbejdning, kan præsenteres for relevante myndigheder, som skal give endelig tilladelse.

Så, har du lyst at deltage, er det bare med at beskrive og gerne skitsere.

1 24 25 26
Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter Klik og find hjertestarter
Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.