Pris til årets gode og smukke byggeri og det gode byrum 2020

Vi fortsætter den gode tradition med at udpege årets gode og smukke byggeri i Grindsted og Uggerhalne. Vil du være med, så læs videre og hør hvordan.

Samrådet har fokus på Grindsted og Uggerhalnes forskønnelse. Rådet har side 2012 præmieret årets gode og smukke byggeri og det gode byrum. Indtil videre har smukt renoverede huse i begge byer vundet, og ejerne modtaget en stentøjsplakette fremstillet af vores lokale kunstner, Margit Plougstrup.

Samrådet ønsker med sin pris at fremme godt og smukt byggeri i landsbyerne, byggeri som passer ind i vore landsbymiljøer. Vi ønsker at anspore borgerne til at gøre det samme og dermed bidrage til, at det er attraktivt at bosætte sig i vore byer.
Men også at have fokus på det, vi kalder det gode byrum. Her tænker vi på anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore byer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse.
Vi tænker også på smukke haveanlæg, som binder have og hus sammen til en helstøbt enhed. Haveanlægget skal vende ud mod hovedfærdselsårerne i Grindsted og Uggerhalne, så forbipasserende kan se, hvor pænt det kan gøres og tænke, her vil jeg gerne bo!

”Det er vigtigt, at vi er mange om at pege på en vinder”, siger Samrådets formand, Ole Schwarz. ”Derfor beder vi interesserede borgere indsende forslag med en kort begrundelse – gerne også med et fotografi”.

Et eller flere af nedenstående kriterier til præmiering af Smukt og Godt Byggeri og det Gode Byrum skal opfyldes:

  • Den gode arkitektur. Gode og smukke nybygninger opført i Grindsted, Uggerhalne og Kinnerup. Bygninger, som passer ind i landsbymiljøer og som er med til at fremhæve deres egenart netop som landsby. Her vil bygninger, som er innovative også klimateknisk og som kan tjene som et godt eksempel til efterfølgelse opnå en fortrinsstilling ved bedømmelsen.
  • Den gode renovering. God og smuk renovering af ældre værdifulde bygninger, der bidrager til at bibeholde og gerne genskabe de kvaliteter, der ligger i den oprindelige, men nu afdæmpede landsbyarkitektur. Et renoveringsprojekt kan være at tilbageføre til det oprindelige, men også et projekt, hvor der tilføres moderne kontrastskabende elementer.
  • Det gode byrum. Andre anlæg og projekter, som på en god og smuk måde tilfører vore landsbyer rummelighed af fælles karakter og dermed bidrager til byernes forskønnelse. Det kan være et samlende ”torv”, Væresteder, andre spændende aktivitetsrum, identitetsskabende kunst, herunder kunstnerisk udsmykning i forbindelse med byggeri og anlæg i byerne.
  • Det smukke haveanlæg. Vi ønsker også at præmiere den smukke forhave, som vender ud mod de to byers hovedstrøg: Grindstedvej, Vodskovvej ind til Kinnerupgaard, Uggerhalnevej og Espelunden og som derved er med til, at den forbipasserende får et positivt indtryk af byrummet.

Indstilling. Byernes borgere kan indstille projekter, som opfylder en eller flere af ovenstående kriterier til præmiering. Projekter skal være afsluttet inden for det seneste år – altså i 2020.

Du skal indsende dit forslag med en kort begrundelse, gerne vedlagt foto til: Ole Schwarz Høgevej 6, Grindsted, 9310 Vodskov ole.schwarz@gmail.com
Vi skal have dit forslag senest den 25. april 2021.

Ud fra de indkomne forslag udvælger komiteen det projekt, der skal præmieres.

Præmieringen sker ved Samrådets generalforsamling i efteråret 2021.

Vi ønsker at sige forslagsstillerne tak og sætter nogle flasker vin på ”højkant”. Vi trække lod blandt indsenderne. Navne på de udtrukne vil ligeledes blive offentliggjort ved generalforsamlingen, på hammernyt.dk og på Aktiviteter i Grindsted og Uggerhalne.

Kunst og Kultur
En projektgruppe i
Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
Marts 2021

Baggrunden for at stien ved “Gennem Bakkerne” er vanskelig at færdes på

Samrådet er blevet orienteret om, at en sti ved Grindsted er blevet pløjet op, så man havde svært ved at gå på denne.  Vi har derfor rettet henvendelse til lodsejeren for at høre om formålet med dette.

Lodsejeren har svaret følgende til os:
”Formålet var at renovere vejen, så vi kan komme op i vores egen skov med skovmaskiner. Så snart frosten går af jorden vil vejen/stien blive planeret og lagt tilbage.”

 

Senere har lodsejeren tilføjet:
”Jeg har nu planeret stien så godt jeg kunne i frostvejret. Jeg mener resultatet bliver bedre for gående og tilgængeligheden til skoven med skovningsmaskiner”

Samrådet håber, at dette har skabt klarhed over lodsejerens formål.

Med venlig hilsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Februar 2021

Jule- og Nytårshilsen fra Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Julen har mange traditioner og en af dem er Samrådets Jule- og Nytårshilsen.

Lad os give et kort rids af hvad, der er sket i 2020:

Cykelsti – som er det ældste udvalg – er i mål. Udvalget har udført en opgave som mange troede var umulig, nemlig at få etableret vores flotte cykelsti. Hertil kommer den fartdæmpende foranstaltning i form af 2-1 vej i Uggerhalne. Udvalget arbejder sammen med Aalborg Kommune på at etablere trafikdæmpende foranstaltninger i Grindsted, så børnene kan cykle sikkert til skole og sport.

Børne- og unge er færdig med legepladsen for de mindst og vi vil nu i samarbejde med FDF se på friluftsmuligheder i Hammer Bakker, herunder om der kan etableres noget med klatring. Vi har annulleret BMX-banen på sportspladsen, den ikke blev brugt.

Kunst- og Kultur har på grund af Corona-krisen ikke haft mulighed for at lave så meget, men koncerten den 31. januar med ”Pretenders” i Kulturhuset, blev en stor succes, så det vil vi nok prøve igen.

Teater Nordkraft opførte stykket ”Dit Lort Mit Show” den 6. marts i Kulturhuset i en fyldt sal.

Det var hvad vi nåede før Coronaen lagde sin klamme hånd på landet.
HammerHattene fik dog sine Nissehuer sat på den 12. december, men vi måtte desværre annullere gløgg og æbleskiver.

Lokalhistorie har beskrevet mange spændende historiske projekter og dette fortsætter naturligvis i 2021, hvor vi kan glæde os til at opleve den bog, som Poul og Ole Faaborg har lavet, og som snart kommer på gaden. Til foråret holder Poul foredrag i Kulturhuset om vores lokalhistorie. Foredraget er på grund af covid-19 blevet udsat to gange, så nu håber vi, at det kan gennemføres i 2021.

Hjemmesiden udvikles fortsat og vi håber, at borgerne vil bruge den som en vigtig informationskilde. Alle de lokale foreninger er nu enige om, at bruge hjemmesidens kalender, så det kan blive et vigtigt værktøj (oversigt) så overlapninger undgås.

Skoleudvalget har ikke haft den sædvanlige dialog med skolen. Igen er Covid-19-situationen kommet i vejen.

Når møderne atter starter, vil vi bl.a. se på statistikker herunder antallet af dagplejere i forhold til behovet.

Byudvikling arbejder fortsat med at få udviklet og udvidet vore byer. Vi har støttet lokale lodsejere i at få tilladelse til at udstykke nye grunde, og vi tror på, at tingene er faldet på plads, så lodsejeren kan starte byggeriet i 2021.

Vi har igen haft dialog med By- og Landskabsforvaltningen, der har etableret 4 udstykninger ved Kornelparken. Herudover er vi meget glade for at HOLM atter har bygget i Grindsted, hvor han har opført 3 x 2 rækkehuse. Udstykningen på Hjertegræsvej i Uggerhalne er nu ved at være bebygget.

Under Byudviklingsgruppen er der nedsat to grupper:

PR-gruppen har nu fået sit eget liv og er blevet en selvstændig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består nu at repræsentanter fra Kulturhuset, GIF og Samrådet. Borgerforeningen overvejer at deltage.

Vi arbejder primært med at synliggøre vore byer over for folk, der kunne ønske at flytte hertil. Herudover arbejder vi på at få synliggjort de lokale aktiviteter.

Det grønne hold fungerer perfekt og er blevet udvidet med 2 personer. De sørger for at vedligeholde byporte, HammerHatte samt betonkreationer og broen ved gadekæret.  Her blev der plantet grupper af blomster, som kommer til at pynte i området. Coronakrisen kom i vejen for en planlagt indvielse af broen. Vi satser på, at det kan blive i 2021.

Vi overvejer ved indvielsen at markere 10-året for Samrådets etablering, men igen må vi se, hvordan Covid-19 udvikler sig.

Samrådet arbejder fortsat, sammen med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker, i ”Landsbyklyngen omkring Hammer Bakker”. Det er der kommet 5 spændende fællesprojekter ud af. Aalborg kommune har nu bevilliget ca. 1.000.000 kr. til at videreføre arbejdsgruppernes arbejde.  Der er etableret en ny forening og bestyrelse i klyngesamarbejdet med de 6 samråd som deltagere.

Projekt Hammer Bakker er også et fællesprojekt med de øvrige Samråd omkring Hammer Bakker. Her arbejder vi på at få dette projekt inddraget i det nye ”Mødested”. Vi samarbejder også med: ” Fra Vandtårn til Udsigtstårn” samt det store nye projekt (på 700 ha), som Aalborg Kommune har igangsat med Botanisk Forening og Natur Danmark.
Projekt ”Mødested”, som er et projekt /arbejdsgruppe under Landsbyklyngen m fl., har fået bevilget 200.000 kr. til en forundersøgelse af, hvordan og hvor mødesteder kan etableres i Hammer Bakker. Samrådet er repræsentant i styregruppen for Mødestedet.

Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker, som nu er en selvstændig forening med egen bestyrelse, arbejder Samrådet tæt sammen med.

Ja, der er trods alt sket en del i 2020, selvom Coronakrisen har udskudt meget, og sådan vil det måske også blive i 2021! Vi håber dog på et aktivt år.

Opgaverne som her er nævnt, kan dog kun ske, fordi mange bakker op bag Samrådets arbejde, så vi sammen kan gøre vore to byer til dejlige og aktive områder for både nuværende og kommende borgere!

Lad os slutte med at ønske borgere i Grindsted og Uggerhalne en Glædelig Jul og et godt og Lykkebringende Nytår!

Bestyrelsen
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

Aflysning!!

Vi må desværre aflyse arrangementet lørdag den 12. december kl. 11 på Trekanten i Uggerhalne/Kinnerup. Det er nye coronarestriktioner, der er baggrund for aflysningen.

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne

HammerHattene skal atter have nissehue på

Julen nærmer sig, så HammerHattene skal atter have sine nissehuer på – det sker lørdag den 12. december kl. 11 på ”Trekanten” i Uggerhalne/Kinnerup.

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne er vært ved gløgg og æbleskiver og naturligvis sodavand til børnene.

Det er en dejlig tradition – derfor indbyder vi også i år borgere i Grindsted og Uggerhalne til denne årlig julebegivenhed!

Vi ses på “Trekanten” til lidt julehygge!

Samrådet for Grindsted & Uggerhalne
December 2020

Forhistorisk undersøgelse i Grindsted

Mange har sikkert undret sig over, hvorfor der graves ”render” på marken umiddelbart øst for Grindsted.

Baggrunden er, at en lokalplan for området er under udarbejdelse med henblik på boligbyggeri. I den forbindelse har Nordjyllands Historiske Museum vurderet, at området skal undersøges for arkæologiske fund. Museet vurderer, at beliggenheden med flere gravhøje i nærheden og arkæologiske fund vidner om et højt aktivitetsniveau i forhistorisk tid. Museet har derfor vurderet at der forud for et kommende anlægsarbejde bør gennemføres en større arkæologisk forundersøgelse for at få afklaret, om findes fortidsminder.

I praksis er der derfor med gravemaskine gravet et stort antal 2 meter brede søgegrøfter. Arkæologer registrerer herefter eventuelle fortidsminder, typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og lignende.  På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning i området.

I skrivende stund venter vi på resultatet.

Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
Oktober 2020

 

Køb FDF lodsedler på en anden måde

Vi skulle, som vi normalvis plejer, have været ude med vores FDF børn i området og sælge lodsedler her i efteråret.

Der er ikke hverken fra vores hovedbestyrelse eller fra myndighedernes side udstukket nogen egentlig forbud mod, at vi stadig må sende børnene afsted med lodsedler. Vi har dog valgt som ansvarlig forening og for at passe på os selv og andre, ikke at sende nogen afsted med lodsedler.

Vi vil dog stadig sælge lodsedler! Det vil komme til at foregå sådan, at de som gerne vil købe en eller flere lodsedler indbetaler via mobilpay til Lars Skatt på 2561 5320 og samtidig indtaster jeres adresse i beskeden samt hvor mange lodsedler i ønsker at købe, så vil lodsedlen/lodsedlerne komme i jeres postkasse.

Du kan også kontakte Lars Skatt på mobil 2561 5320, så finder vi en løsning.

Lodsedlerne koster 30 kr/stk og en stor del af pengene kommer retur til os til vores daglige arbejde. Vi håber at i vil støtte op om vores arbejde og trods den lidt utraditionelle måde stadig købe en eller flere lodsedler af os

På forhånd tak
Ledere og bestyrelse FDF Hammer

Nyt fra Samrådet for Grindsted & Uggerhalne

 

 

 

 

 

Det ser ud til, at Aalborg Kommune vil pålægge et boligselskab at opføre 8 seniorboliger på de 4 parceller, som kommunen ejer ved mosen sydøst for Kornelparken.

Samrådet forsøger at få disse boliger flyttet til arealerne syd/øst for Tranevej. Her er der mulighed for en større boligudvikling og dermed befolkningsudvikling. Det har vi brug for, så vi kan sikre børn til vores skole.

Men vi møder hård modstand fra forvaltningen (By og Landskabsforvaltning).

Vi håber på, at borgerne vil bakke Samrådet op i dets bestræbelser på at støtte det større projekt syd/øst for byen.

Med venlig hilsen
Ole Schwarz
Formand for Samrådet
Høgevej 6
9310 Vodskov
2392 3068
oleschwarz@stofanet.dk

Opførelse af 48 meter høj antennemast ved Grindstedhallen og KBHB

Aalborg Kommune har meddelt Kultur- og Borgerhuset HAMMER BAKKER, at kommunen har modtaget en ansøgning fra TDC-Mobil om tilladelse til at opføre en gittermast på 48 meter på et areal umiddelbart op til KBHBs bygninger.

Kommunens naboorientering og projekttegninger er vedhæftet til orientering se nedenfor.

GIF, Samrådet for Grindsted & Uggerhalne og KBHB har besluttet at gøre indsigelse mod placeringen af antennemasten, idet vi af æstetiske, sundheds- og miljømæssige forhold finder det uhensigtsmæssigt.

Med indsigelsen er det ikke et ønske om at modsætte os placeringen af antennemasten i vores lokalområde, idet vi – af behovsmæssige årsager – kun kan støtte ønskerne om en forbedret mobiltransmission i Hammer Bakker. Vores ønske er derfor primært, at der kan skabes kontakt for drøftelse af alternative placeringsmuligheder.

Se kommunikationen her:
Antennemast-1Antennemast-2

Du kan tilmelde dig besked om nyheder ved at skrive din emailadresse i feltet og klik på "Tilmeld". Framelding sker via linket i bunden af nyhedsbrevene, du modtager som email.